Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Latvijas apdraudetie un aizsargajamie biotopi

Nora Kabuce

Lapa veidota balstoties uz servera «Bioloģiskā daudzveidība Latvijā» esošo informāciju:
http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol160243

MK Noteikumi nr. 421 (05.12.2000.) ar MK grozījumiem nr. 61 (25.01.2005.)

Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 2.punktu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

1. Meži un krūmāji

1.1. Grīņi
1.2. Lapkoku meži ar parasto skābardi Carpinus betulus
1.3. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
1.4. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
1.5. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
1.6. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
1.7. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
1.8. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
1.9. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
1.10. Primārie meži (mežs, kas izveidojies dabiskā veidā pēc augsnes izveidošanās un kurā nav notikusi mežsaimnieciskā darbība) upju meandru lokos
1.11. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
1.12. Jaukti ozolu, gobu un ošu meži upju krastos
1.13. Jaukti platlapju meži
1.14. Kadiķu audzes kaļķainās pļavās
1.15. Mežainas jūrmalas kāpas
1.16. Nogāžu un gravu meži
1.17. Ozolu meži
1.18. Pārmitri platlapju meži
1.19. Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi virsāji
1.20. Sausi virsāji
1.21. Skujkoku meži uz osveida reljefa formām
1.22. Slapji virsāji ar grīņa sārteni Erica tetralix

2. Purvi

2.1. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
2.2. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
2.3. Avoksnāji ap sēravotiem
2.4. Kalcifili purvi ar Devela grīsli Carex davalliana
2.5. Kalcifili purvi ar rūsgano melnceri Schoenus ferrugineus
2.6. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
2.7. Zāļu purvi ar strupo doni Juncus subnodulosus
2.8. Avoti, kas veido avotkaļķus
2.9. Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi Cladium mariscus
2.10. Minerālvielām bagāti avoti un avotu purvi

3. Pļavas

3.1. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.2. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.3. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.4. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.5. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.6. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.7. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.8. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.9. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.10. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.11. Stepes timotiņa Phleum phleoides pļavas
3.12. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.13. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.14. Zilganās seslērijas Sesleria caerulea pļavas
3.15. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
3.16. Jūrmalas pļavas
3.17. Kaļķainas smiltāju pļavas
3.18. Klajas iekšzemes kāpas ar iesirmās kāpsmildzenes Corynephorus canescens pļavām
3.19. Lakstaugu pioniersabiedrības kaļķainās augsnēs
3.20. Parkveida pļavas
3.21. Sausas pļavas kaļķainās augsnēs
3.22. Sugām bagātas stāvās vilkakūlas Nardus stricta pļavas smilšainās augsnēs
3.23. Zilganās molīnijas Molinia caerulea pļavas kaļķainās, kūdrainās vai mālainās augsnēs

4. Stāvoši saldūdeņi

4.1. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
4.2. Augu sabiedrības ar Dortmana lobēliju Lobelia dortmanna un ezerenēm Isoetes
4.3. Distrofi ūdeņi
4.4. Dižās aslapes Cladium mariscus augājs ezeru piekrastēs
4.5. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
4.6. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
4.7. Ežgalvīšu Sparganium audzes ezeros
4.8. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
4.9. Mezotrofi ūdeņi
4.10. Najādu Najas audzes ezeros
4.11. Neaizaudzis plašs ezera liedags
4.12. Pamīšziedu daudzlapes Myriophyllum alterniflorum audzes ezeros
4.13. Peldošā ezerrieksta Trapa natans audzes ezeros
4.14. Piejūras zemienes ezeru krastmalu augājs (augu sabiedrības ar daudzstublāju pameldru Eleocharis multicaulis, brūngano baltmeldru Rhynchospora fusca, parasto purvmirti Myrica gale)
4.15. Semidistrofi (oligodistrofi) ūdeņi
4.16. Sīkās lēpes Nuphar pumila audzes ezeros
4.17. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
4.18. Ezeri ar mieturaļģu Charophyta augāju
4.19. Ezeri ar piekrastē dominējošu minerālgrunti
4.20. Vecupes

5. Tekoši saldūdeņi

5.1. Akmeņu sakopojumi upēs
5.2. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
5.3. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
5.4. Batrahospermu Batrachospermum audzes upēs
5.5. Hildenbrandijas Hildenbrandia rivularis audzes upēs
5.6. Kāples un ūdenskritumi
5.7. Krasta garknābītes Rhynchostegium riparioides audzes
5.8. Mieturaļģu tolipellu Tolypella prolifera audzes upēs
5.9. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
5.10. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
5.11. Purva diedzenes Zannichellia palustris audzes upēs
5.12. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
5.13. Stāvās berulas Berula erecta audzes upēs un to piekrastēs
5.14. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
5.15. Ūdensgundegu Batrachium audzes upēs
5.16. Upju grīvas
5.17. Visgarās glīvenes Potamogeton praelongus audzes upēs
5.18. Upju straujteces

6. Jūras piekraste

6.1. Mitras pludmales ar avotiem
6.2. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
6.3. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
6.4. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
6.5. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
6.6. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas
6.7. Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs
6.8. Mitras starpkāpu ieplakas
6.9. Pelēkās kāpas ar ložņu kārklu Salix repens
6.10. Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm
6.11. Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju
6.12. Viengadīgu augu sabiedrības dūņainās un zemās smilšainās pludmalēs
6.13. Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām

7. Iesāļūdeņi

7.1. Akmeņaina grunts jūrā
7.2. Brūnaļģu fuku Fucus audzes jūrā
7.3. Dolomītu grunts jūrā
7.4. Jūraszāles Zostera marina audzes
7.5. Oļaina grunts jūrā
7.6. Purva diedzenes Zannichellia palustris, jūras rupijas Ruppia maritima un jūras ūdensgundegas Batrachium baudotii audzes lagūnās un ielīčos
7.7. Sārtaļģu Rhodophita audzes jūrā
7.8. Jūras piekrastes akmeņu sēkļi
7.9. Lagūnas

8. Alas, atsegumi un kritenes

8.1. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
8.2. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
8.3. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
8.4. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
8.5. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
8.6. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
8.7. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
8.8. Glaciokarsta kritenes un ieplakas
8.9. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
8.10. Karsta ezeri
8.11. Karsta kritenes
8.12. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
8.13. (Svītrots ar MK 25.01.2005. noteikumiem nr.61)
8.14. Upīšu un strautu sausgultnes
8.15. Kaļķiežu atsegumi
8.16. Netraucētas alas
8.17. Smilšakmens atsegumi

^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «aizsargajamas_dzivotnes.shtml» veidoja Nora Kabuce
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *