Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Latvijas apdraudetās un aizsargajamās sēnes

Nora Kabuce

Lapa veidota balstoties uz servera «Bioloģiskā daudzveidība Latvijā» esošo informāciju:
http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol557467

Sugas latīniskais nosaukums Sugas latviskais nosaukums Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija Aizsargājama suga *
Mikrolieguma suga **
Agaricaceae Atmateņu dzimta      
Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos. Meiteņu dižsardzene 1 X  
Amanitaceae Mušmiru dzimta      
Amanita eliac Quel. Elija mušmire   X  
Amanita friabilis (P. Karst.) Bas Alkšņu makstsēne   X  
Amanita strobiliformis (Vitt.) Bert. Bārkstainā mušmire   X  
Boletaceae Beku dzimta      
Boletus erythropus Fr. Pārslainā beka 1 X  
Boletus satanas Lenz. Velna beka   X  
Suillus flavidus (Fr.:Fr.) J.S. Presl. Purva sviestbeka   X  
Xerocomus parasiticus (Bull.:Fr.) Quel. Parazītiskā samtbeka 1 X X
Xerocomus rubellus (Krombh.) Mos. Sarkanā samtbeka 1 X  
Xerocomus rubinus (W.G.Smith) Kuhner Rubīna samtbeka 1    
Clavaricaceae Vāleņu dzimta      
Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk. Milzu dižvālene 3 X  
Clavariadelphus truncatus (Quel.) Donk. Nošķeltā dižvālene 1 X  
Coprinaceae Tinteņu dzimta      
Coprinus dunarum Stoll Kāpu tintene 0 X X
Entolomataceae Sārtlapīšu dzimta      
Entoloma euchroum (Pers.:Fr.) Donk Violetā sārtlapīte   X  
Entoloma nitidum (Pers.) Quel. Spožā sārtlapīte 3    
Fistulinaceae Akneņu dzimta      
Fistulina hepatica Schaeff. Parastā aknene 3 X  
Ganodermataceae Plakanpiepju dzimta      
Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) P.Karst. Lakas plakanpiepe 2 X X
Geastraceae Zemeszvaigžņu dzimta      
Geastrum coronatum Pers. Apmalotā zemeszvaigzne 3 X  
Geastrum minimum Schw. Sīkā zemeszvaigzne 2 X  
Geastrum pectinatum Pers. Sekstainā zemeszvaigzne 1 X  
Geastrum quadrifidum Pers. Vainagotā zemeszvaigzne 2 X  
Geastrum rufescens Pers. Rūsganā zemeszvaigzne 2 X  
Geastrum striatum DC. Svītrainā zemeszvaigzne 3 X  
Geastrum triplex Xungh. Biezstaru zemeszvaigzne 1 X  
Trichaster melanocephalus Czern. Milzu skropstzvaigzne 0 X X
Gomphaceae Cūkaušu dzimta      
Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) S.F.Gray Violetais cūkausis 1 X  
Gyrodontaceae Zobiņbeku dzimta      
Gyroporus castaneus (Bull.:Fr.)Quel. Kastaņu smilšbeka   X  
Hericiaceae Dižadateņu dzimta      
Hericium coralloides (Scop.:Fr.) Pers. Zarainā dižadatene 3 X  
Hydnaceae Adateņu dzimta      
Gloiodon strigosus Sarainā gļotzobe      
Hygrophoraceae Gliemezeņu dzimta      
Hygrocybe calypteraeformis (Berk & Broome) Fayod Rožainā stiklene   X  
Hygrophorus russulata (Schaeff.:Fr.) Bērzlapju gliemezene   X  
Hymenochaetaceae Himenohēšu dzimta      
Asterodon ferruginosus Pat. Sarainā rūsassēne   X X
Inonotus dryophilus Ozolu spulgpiepe      
Phellinus ferrugineofuscus (P.Karst.) Bourd. Tumšbrūnā cietpiepe   X  
Phellinus nigrolimitatus (Rom.) Bourd. Melnsvītras cietpiene   X X
Pezizaceae Kaussēņu dzimta      
Otidea onotica (Pers.) Fuck. Ēzeļu ausene 3 X  
Peziza ammophila Dur. et Mont. Smiltāju kaussēne   X  
Phallaceae Zemestauku dzimta      
Dictyophora duplicata (Bosc.) E.Fischer Divkāršā plīvurene 4    
Phallus hadriani Vent.:Pers. Hadriāna zemestauki 2 X X
Pluteaceae Jumteņu dzimta      
Volvariella bombycina (Schaeff.:Fr.) Sing. Zīdainā makstssēne   X  
Pluteus umbrosus (Pers.:Fr.) P. Kumm Ēnainā jumtene   X  
Polyporaceae Piepju dzimta      
Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.:Fr.) P.Karst. Rožainā piepe   X X
Grifola frondosa (Dicks.:Fr.) S.F.Gray Daivainā čemurene 3 X  
Grifola umbellata (Pers.:Fr.) Pil. Čemurainā čemurene 3 X  
Hapalopilus croceus (Pers.:Fr.) Murr. Košā zeltpore   X X
Hapalopilus salmonicolor (Berk & M.A.Kurtis) Pouzar Laškrāsas zeltpore   X  
Perenniporia medullapanis Baltā slāņpiepe      
Rigidiporus crocatus (Pat.) Ryvarden Melnējošā cietpore   X  
Ramariaceae Koralleņu dzimta      
Ramaria aurea (Fr.) Quel. Zeltainā korallene 3 X  
Sarcoscyphaceae Agreņu dzimta      
Sarcosoma globosum (Fr.) Rehm Toverīšu sarkosoma 0 X  
Sparassidaceae Kazbāržu dzimta      
Sparassis crispa (Fr.) Fr. Krokainā kazbārde 3 X  
Stereaceae Sīkpiepju dzimta      
Xylobolus frustulatus (Pers.:Fr.) Boidin Plaisājošā rūtaine 1 X X
Strobilomycetaceae Zvīņbeku dzimta      
Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Sing. Raupjā tumšbeka 1 X  
Strobilomyces floccopus (Vahl:Fr.) P.Karst. Melnā zvīņbeka 1 X X
Strophariaceae Virpainīšu dzimta      
Pholiota heteroclita (Fr.:Fr.) Quel Smaržīgā zvīņene   X  
Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel Baltrobainā virpainīte   X  
Tubaria confragosa (Fr.) Kuhner Gredzenotā turzene   X  
Tremellaceae Recekleņu dzimta      
Tremiscus helvelloides (DC.:Fr.) Donk Sarkanā skrimslene 1 X  
Tricholomataceae Pūkaiņu dzimta      
Calocybe ionides (Bull.:Fr.) Kühner & Donk. Vijolīšu skaistgalve   X  
Clitocybe lignatilis (Pers.:Fr.)P.Karst. Koksnes piltuvene   X  
Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuh. Trīskrāsu baltmietene   X  
Marasmius wynnei Berk & Broome Vinneja vītene   X  
Rhodotus palmatus (Bull.:Fr.) Maire Vēdekļa sārtaine 1 X X
Tricholoma apium Pilat & Svrček Sarainā pūkaine   X  
Tricholoma colossus (Fr.) Quel. Milzu pūkaine 0 X  
Xerula radicata (Relhan:Fr.) Dorfelt Sakņkāta kserula   X  
Tulostomataceae Kātpūpēžu dzimta      
Tulostoma brumale Pers.:Pers. Ziemas kātpūpēdis   X  
Tulostoma fimbriatum Fr. Skropstainais kātpūpēdis   X  
Xylariaceae Ksilāriju dzimta      
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. Daudzveidīgā ksilārija   X  

* MK noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1., 2. pielikums (14.11.2000.), saskaņā ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.
** MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" (30.01.2005.), saskaņā ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.

^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «aizsargajamas_senes.shtml» veidoja Nora Kabuce
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *