Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Latvijas apdraudetās un aizsargajamās zivis

Nora Kabuce

Lapa veidota balstoties uz servera «Bioloģiskā daudzveidība Latvijā» esošo informāciju:
http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol436376

Sugas latīniskais nosaukums Sugas latviskais nosaukums Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija Eiropas direktīva Bernes konvencija Aizsargājama suga *
Mikrolieguma suga **
Petromyzontidae Nēģu dzimta          
Lampetra fluviatilis Upes nēģis   HD II;V III X X
Lampetra planeri Strauta nēģis   HD II III    
Petromyzon marinus Jūras nēģis   HD II      
Acipenseridae Storu dzimta          
Acipenser sturio Store 0 HD II;IV II    
Clupeidae Siļķu dzimta          
Alosa fallax Palede 3 HD II;V III X  
Salmonidae Lašu dzimta          
Salmo salar Lasis   HD II;V III X X
Salmo trutta Taimiņš       X X
Coregonidae Sīgu dzimta          
Coregonus albula Repsis 3 HD V III X  
Coregonus lavaretus Sīga 2 HD V III X X
Thymallidae Alatu dzimta          
Thymallus thymallus Alata 3 HD V III X X
Cyprinidae Karpu dzimta          
Abramis ballerus Spāre 3        
Aspius aspius Salate   HD II III X X
Pelecus cultratus Kaze 3 HD II   X  
Rhodeus amarus Spidiļķis   HD II III    
Cobitidae Akmeņgraužu dzimta          
Cobitis taenia Akmeņgrauzis   HD II III    
Misgurnus fossilis Dūņu  pīkste   HD II      
Siluridae Samu dzimta          
Silurus glanis Sams 3        
Gasterosteidae Stagaru dzimta          
Spinachia spinachia Jūrasstagars 3        
Gobiidae Jūrasgrunduļu dzimta          
Gobius niger Melnais jūrasgrundulis 3        
Gobiusculus flavescens Divplankumu jūrasgrundulis 3        
Pholidae Taukzivju dzimta          
Pholis gunnellus Taukzivs 3        
Lumpenidae Lentzivju dzimta          
Lumpenus lampretaeformis Lentzivs 3        
Cottidae Platgalvju dzimta          
Cottus gobio Platgalve   HD II      
Taurulus bubalis Jūras dzeloņgalve 3        
Liparidae Plūkšņzivis          
Liparis liparis Plūkšņzivs 4        

* MK noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1., 2. pielikums (14.11.2000.), saskaņā ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.
** MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" (30.01.2005.), saskaņā ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.

^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «aizsargajamas_zivis.shtml» veidoja Nora Kabuce
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *