Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Latvijas apdraudetie un aizsargajamie ķērpji

Nora Kabuce

Lapa veidota balstoties uz servera «Bioloģiskā daudzveidība Latvijā» esošo informāciju:
http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol416851

Sugas latīniskais nosaukums Sugas latviskais nosaukums Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija Aizsargājama suga *
Mikrolieguma suga **
Arthoniaceae Artoniju dzimta      
Arthonia artonioides (Ach.) A.L.Sm. Artonijveida artonija   X X
Arthonia byssacea (Weigel) Almq. Sīkpunktainā artonija   X X
Arthonia cinereopruinosa Schaer. Pelnupelēkā artonija   X  
Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. Cinobrsarkanā artonija   X  
Arthonia leucopellea (Ach.) Almq. Kaķpēdiņu artonija   X  
Arthonia spadicea Leight. Kastaņbrūnā artonija   X  
Arthonia vinosa Leight. Vīnkrāsas artonija   X  
Caliciaceae Kalīciju dzimta      
Calicium adspersum Pers. Apsarmotā kalīcija   X X
Calicium quercinum Pers. Ozolu kalīcija   X X
Chaenotheca chlorella (Ach.) Müll. Arg. Zaļganā henotēka   X X
Chaenotheca phaeocephala (Turner) Th.Fr. Brūngalvainā henotēka   X X
Cyphelium sessile (Pers.) Frevis Sēdošā cifēlija   X  
Sclerophora spp. Skleroforas   X X
Cladoniaceae Kladoniju dzimta      
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. Lapveida kladonija 1 X X
Cladonia incrassata Flörke Paresninātā kladonija 1 X X
Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm. Parazītiskā kladonija   X X
Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Dufour Knupjveida piknotēlija 1 X X
Collemataceae Kolēmu dzimta      
Collema spp. Kollema   X X
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb. Zilganā leptogija   X X
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. Piesātinātā leptogija   X X
Dermatocarpaceae Dermatokarpu dzimta      
Dermatocarpon luridum (With.) J.R.Laudon Brūnganais dermatokarpons 1 X  
Gyalectaceae Gialektu dzimta      
Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr. Gobu gialekta   X X
Hypogymniaceae Hipogimniju dzimta      
Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique Lentveida hipogimija 1 X X
Menegazzia terebrata (Hoffm.) A.Massal. Caurumainā menegacija 3 X X
Lecideaceae Lecideju dzimta      
Bacidia rosella (Pers.) De Not. Bālā bacīdija   X X
Biatora sphaeroides (Dicks.) Körb. Lodveida biatora   X X
Cliostomum corrugatum (Ach.:Fr.) Fr Dzeltenīgā kliostoma   X  
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman Asinssārtais mikoblasts 3 X X
Lobariaceae Lobāriju dzimta      
Lobaria amplissima (Scop.) Forss Plašais plaukšķērpis 0    
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Parastais plaukšķērpis 2 X  
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. Dobumainais plaukšķērpis 1 X X
Nephromataceae Nefromu dzimta      
Nephroma parile (Ach.) Ach.  Vienādā nefroma   X X
Nephroma laevigatum Ach. Gludā nefroma 1 X X
Opegraphaceae Opehrafu dzimta      
Bactrospora spp. Baktrospora   X X
Opegrapha vermicellifera (Kunze) J.R.Laundon Izlocītā opegrafa   X X
Opegrapha viridis (Pers. ex Ach.) Behlen et Desberger Zaļā opegrafa 3 X  
Parmeliaceae Parmēliju dzimta      
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W.L.Culb. et C.F.Culb. Olīvzaļā cetrēlija 1 X X
Flavoparmelia caperata (L.) Hale Krokainā flavoparmēlija   X  
Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl. Smalkā melanelija 3 X  
Melanelia fuligonosa (Fr. ex Duby) Essl. Brūnmelnā melanelija 1 X  
Parmelia omphalodes (L.) Ach. Nabveida parmēlija 3 X  
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale Ādainā parmēlija 3 X X
Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg. Koraļlveida parmeliella   X X
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch Kausveida pleurostikta 2 X  
Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D.Dieter) Hale Mužo ksantoparmēlija 1 X X
Peltigeraceae Peltigeru dzimta      
Peltigera venosa (L.) Hoffm. Dzīslainā peltigera 1 X  
Solorina saccata (L.) Ach. Maisveida solorina 1 X  
Pertusariaceae Pertuzāriju dzimta      
Pertusaria flavida (DC.) J.R.Laundon Dzeltenīgā pertuzārija 1 X  
Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen Puslodes pertuzārija 3 X  
Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck. Caurumainā pertuzārija 3 X X
Pyrenulaceae
     
Acrocordia cavata (Ach.) R. Harris Dobumainā akrokordija   X X
Ramalinaceae Ramalīnu dzimta      
Ramalina thrausta (Ach.) Nyl. Trauslā ramalīna 2 X X
Sphaerophoraceae Sferoforu dzimta      
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. Lodveida sferofora 0    
Stereocaulaceae Stereokaulonu dzimta      
Stereocaulon condensatum Hoffm. Blīvais stereokaulons 1 X  
Thelotremataceae Telotrēmu dzimta      
Thelotrema lepadinum (Ach.) Zvīņainā telotrēma 3 X X
Umbilicariaceae Umbilikāriju dzimta      
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. Daudzlapu umbilikārija 1 X X
Usneaceae Usneju dzimta      
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. Atvasainā alektorija   X X
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D.Hawksw. Divkrāsainā briorija 1 X X
Evernia divaricata (L.) Ach. Izplestā evernija 2 X X
Evernia mesomorpha Nyl. Vidējā evernija 1 X  
Usnea florida (L.) Weber ex F.H.Wigg. Dāsnā usneja 1 X  
Lichenes imperfecti Nepilnīgi pazīstamie ķērpji      
Cystocoleus ebeneus (Dillw.) Thwaites Melnā cistokoleja 3 X  

* MK noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1., 2. pielikums (14.11.2000.), saskaņā ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.
** MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" (30.01.2005.), saskaņā ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.

^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «aizsargajamie_kjerpji.shtml» veidoja Nora Kabuce
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *