Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Latvijas apdraudetie un aizsargajamie abinieki un rāpuļi

Nora Kabuce

Lapa veidota balstoties uz servera «Bioloģiskā daudzveidība Latvijā» esošo informāciju:
http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol297026

Sugas latīniskais nosaukums Sugas latviskais nosaukums Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija Eiropas direktīva Bernes konvencija Aizsargājama suga *
Mikrolieguma suga **
Salamandridae Salamandru dzimta          
Triturus cristatus (Laur.) Lielais tritons 2 HD II;IV II X X
Bufonidae Krupju dzimta          
Bufo bufo (L.) Parastais krupis          
Bufo calamita Laur. Smilšu krupis 2 HD IV II X X
Bufo viridis Laur. Zaļais krupis 3 HD IV II X  
Discoglossidae Apaļmēles krupju dzimta          
Bombina bombina (L.) Sarkanvēdera ugunskrupis 1 HD II;IV II X X
Triturus vulgaris (L.) Mazais tritons          
Hyliadae Kokvaržu dzimta          
Hyla arborea (L.) Kokvarde 0 HD IV II X  
Pelobatidae Varžkrupji          
Pelobates fuscus (Laur.) Brūnais varžkrupis 4 HD IV II X  
Ranidae Varžu dzimta          
Rana arvalis Nilsson Purva varde   HD IV II    
Rana esculenta L. Zaļā varde   HD V III    
Rana lessonae Camerano Dīķa varde   HD IV III    
Rana ridibunda Pall. Ezera varde   HD V III    
Rana temporaria L. Parastā varde   HD V III    
Emydidae Saldūdens bruņurupuči          
Emys orbicularis (L.) Purva bruņurupucis 0 HD II;IV II X X
Lacertidae Ķirzaku dzimta          
Lacerta agilis L. Sila ķirzaka 3 HD IV II X  
Lacerta vivipara Jacq. Pļavas ķirzaka          
Anguidae Glodeņu dzimta          
Anguis fragilis L. Glodene          
Colubridae Zalkšu dzimta          
Coronella austriaca Laur. Gludenā čūska 1 HD IV II X X
Natrix natrix (L.) Parastais zalktis          
Viperidae Odžu dzimta          
Vipera berus (L.) Odze          

* MK noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1., 2. pielikums (14.11.2000.), saskaņā ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.
** MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" (30.01.2005.), saskaņā ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.

^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «aizsargajamie_rapinieki.shtml» veidoja Nora Kabuce
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *