Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Latvijas apdraudetie un aizsargajamie zīdītāji

Nora Kabuce

Lapa veidota balstoties uz servera «Bioloģiskā daudzveidība Latvijā» esošo informāciju:
http://biodiv.lvgma.gov.lv/cooperation/fol288846/fol795407

Sugas latīniskais nosaukums Sugas latviskais nosaukums Latvijas Sarkanās grāmatas kategorija Eiropas direktīva Bernes konvencija Aizsargājama suga *
Mikrolieguma suga **
Erinaceidae Ežu dzimta          
Erinaceus europaeus L. Brūnkrūtainais ezis 3   III    
Soricidae Ciršļu dzimta          
Neomys fodiens (Pennant) Ūdenscirslis 4   III    
Vespertilionidae Parasto sikspārņu dzimta          
Barbastella barbastellus (Schreber) Platausainais sikspārnis 3 HD II;IV II X  
Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius) Ziemeļu sikspārnis   HD IV II X  
Eptesicus serotinus (Schreber) Platspārnu sikspārnis   HD IV II X  
Myotisn brandti (Eversmann) Branta naktssikspārnis 3 HD IV II X  
Myotis dasycneme (Boie) Dīķu naktssikspārnis 2 HD II;IV II X  
Myotis daubentoni (Kuhl) Ūdeņu naktssikspārnis   HD IV II X  
Myotis myotis (Borkhausen) Lielais naktssikspārnis   HD II; IV II X  
Myotis mystacinus (Kuhl) Bārdainais naktssikspārnis 4 HD IV II X  
Myotis nattereri (Kuhl) Naterera naktssikspārnis 3 HD IV II X  
Nyctalus leisleri (Kuhl) Mazais vakarsikspārnis 3 HD IV II X  
Nyctalus noctula (Schreber) Rūsganais vakarsikspārnis   HD IV II X  
Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius) Natūza sikspārnis   HD IV II X  
Pipistrellus pipistrellus (Schreber) Pundursikspārnis 3 HD IV III X  
Pipistrellus pygmaeus Pigmejsikspārnis   HD IV II X  
Plecotus auritus (L.) Brūnais garausainis   HD IV II X  
Vespertilio murinus L. Divkrāsainais sikspārnis 3 HD IV II X  
Leporidae Zaķu dzimta          
Lepus timidus L. Baltais zaķis   HD V III X  
Sciuridae Vāveru dzimta          
Pteromys volans L. Lidvāvere 1 HD II;IV II X X
Biberartige Bebru dzimta          
Castor fiber L. Bebrs   HD II;IV III    
Gliridae Susuru dzimta          
Dryomys nitedula (Pall.) Meža susuris 3 HD IV III X X
Eliomys quercinus (L.) Dārza susuris 3   III X  
Glis glis (L.) (Myoxus glis) Lielais susuris 2   III X X
Muscardinus avellanarius  (L.) Mazais susuris 3 HD IV III X  
Dipolidae Sicistu dzimta          
Sicista betulina (Pall.) Meža sicista 3 HD IV II X  
Canidae Suņu dzimta          
Canis lupus L. Vilks   HD II;IV;V II X  
Ursidae Lāču dzimta          
Ursus arctos L. Lācis 3 HD II;IV II X  
Mustelidae Sermuļu dzimta          
Gulo gulo (L.) Tinis     II    
Lutra lutra (L.) Ūdrs 4 HD II;IV II X  
Martes foina (Erxleben) Akmeņu cauna 4   III    
Martes martes (L.) Meža cauna   HD V III X  
Mustela erminea L. Sermulis 4   III    
Mustela lutreola (L.) Eiropas ūdele 1 HD II;IV II    
Mustela putorius L. Sesks   HD V III X  
Felidae Kaķu dzimta          
Lynx lynx L. Lūsis   HD II;IV III X  
Phocidae Roņu dzimta          
Halichoerus grypus (Fabricius) Pelēkais ronis 3 HD II;V III X  
Phoca hispida Schreber Pogainais ronis 1 HD V III X  
Phoca vitulina L. Plankumainais ronis   HD II;V III    
Delphinidae Delfīnu dzimta          
Tursiops truncatus (Montagu) Afalīna   HD II;IV II    
Phoconidae Cūkdelfīnu dzimta          
Phocoena phocoena (L.) Cūkdelfīns 0 HD II;IV II    

* MK noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 1., 2. pielikums (14.11.2000.), saskaņā ar grozījumiem Nr.627, 27.07.2004.
** MK noteikumi Nr.45 "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi" (30.01.2005.), saskaņā ar grozījumiem Nr.378, 31.05.2005.

^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «aizsargajamie_ziditaji.shtml» veidoja Nora Kabuce
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *