Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Rāznas nacionālā parka likums


02.11.2006. likums "Rāznas nacionālā parka likums" ("LV", 183 (3551), 15.11.2006.) [spēkā ar 01.01.2007.] ar grozījumiem 25.01.2007. likums ("LV", 23 (3599), 08.02.2007.)
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Rāznas nacionālā parka likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pantsRāznas nacionālais parks (turpmāk – nacionālais parks) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. Nacionālais parks ir izveidots, lai saglabātu Rāznas ezera un ar to saistīto sugu un biotopu daudzveidību, teritorijas kultūrvēsturiskās un ainaviskās vērtības, kā arī veicinātu teritoriju nenoplicinošu saimniecisko attīstību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību.

2.pantsNacionālā parka robežas noteiktas saskaņā ar šim likumam pievienotā Rāznas nacionālā parka ārējo robežu un funkcionālo zonu robežu shēmu (1.pielikums) un Rāznas nacionālā parka robežu aprakstu (2.pielikums).

3.pants(1) Nacionālā parka aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamās un aizliegtās darbības nosaka Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

(2) Rāznas nacionālā parka individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē Ministru kabinets.

4.pantsDabas lieguma zonas un dabas parka zonas zeme, kas piekrīt valstij, ir ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā.

II nodaļa. Funkcionālās zonas

5.pants(1) Lai nodrošinātu dabas ekosistēmu aizsardzību, ainavu un sugu ģenētiskās un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un teritorijas saimniecisko attīstību, nacionālā parka teritorijā tiek noteiktas šādas funkcionālās zonas:

1) dabas lieguma zona;

2) dabas parka zona;

3) neitrālā zona.

(2) Nacionālā parka funkcionālo zonu robežas noteiktas šim likumam pievienotajā 1.pielikumā, un šo funkcionālo zonu robežu apraksts dots šim likumam pievienotajā 2.pielikumā.

6.pantsDabas lieguma zona izveidota, lai aizsargātu cilvēku darbības mazpārveidotās ekosistēmas, saglabātu retu un izzūdošu sugu atradnes, kā arī saglabātu īpaši aizsargājamās sugas un biotopus.

7.pantsDabas parka zona izveidota, lai nodrošinātu atpūtai un tūrismam piemērotas vides saglabāšanu, dabu saudzējošu saimniekošanas metožu pielietojumu, kā arī lai saglabātu dabas ainavu un kultūrainavu un samazinātu antropogēno ietekmi uz dabas lieguma zonu.

8.pantsNeitrālā zona izveidota, lai veicinātu nacionālajā parkā esošo apdzīvoto vietu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, saglabātu novadam raksturīgo ainavu un arhitektūru.

III nodaļa. Nacionālā parka pārvalde

9.pants(1) Nacionālā parka pārvaldi īsteno Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde — Rāznas nacionālā parka administrācija (turpmāk — nacionālā parka administrācija).

(2) Nacionālā parka administrācijas darbību reglamentē Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

10.pantsNacionālā parka administrāciju vada nacionālā parka direktors. Nacionālā parka direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata vides ministrs.

11.pantsNacionālā parka administrācijas finanšu līdzekļus veido:

1) dotācija no valsts budžeta vispārējiem ieņēmumiem;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

12.pants(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības intereses un saimniecisko darbību nacionālā parka teritorijā, tiek izveidota nacionālā parka konsultatīvā padome. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Vides ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts meža dienesta, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži”, Dienvidlatgales un Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes, Daugavpils Universitātes, visām pašvaldībām, kuras atrodas nacionālā parka teritorijā. Padomes sastāvā var iekļaut ne vairāk kā četrus pārstāvjus no biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar vides vai dabas aizsardzību vai vides izglītību.

(2) Nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Nacionālā parka konsultatīvās padomes personālsastāvu apstiprina vides ministrs.

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 3.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

2. Līdz šā likuma 3.panta otrajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumi Nr.264 “Dabas parka “Rāzna” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

3. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam apstiprina Rāznas nacionālā parka administrācijas nolikumu.

4. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.februārim apstiprina Rāznas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. likumu, kas stājas spēkā 22.02.2007.)

5. Līdz nacionālā parka administrācijas izveidošanai normatīvajos aktos noteiktās funkcijas veic Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde, izņemot Meža likuma 39.panta pirmajā daļā minēto apliecinājumu un medības regulējošos normatīvajos aktos minēto administratīvo aktu izdošanu.

(25.01.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.02.2007.)

6. Valsts meža dienests līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod Meža likuma 39.panta pir­majā daļā minētos apliecinājumus un medības regulējošos normatīvajos aktos minētos administratīvos aktus.

(25.01.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.02.2007.)

7. Līdz 2007.gada 1.janvārim noslēgtie līgumi par koksnes ieguves tiesībām un nekoksnes vērtību izmantošanas tiesībām valsts meža zemēs, kas saskaņā ar šo likumu ierakstāmas zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides ministrijas personā, ir spēkā līdz to saistību izpildei, ja tie nav pretrunā ar šo likumu.

(25.01.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.02.2007.)
Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 2.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 15.novembrī

Rāznas nacionālā parka likuma
1.pielikums

Rāznas nacionālā parka ārējās robežas un funkcionālo zonu robežu shēma

Rāznas nacionālā parka ārējās robežas un funkcionālo zonu robežu shēma

Rāznas nacionālā parka ārējās robežas un funkcionālo zonu robežu shēma

Rāznas nacionālā parka ārējās robežas un funkcionālo zonu robežu shēma

Rāznas nacionālā parka likuma
2.pielikums

Rāznas nacionālā parka robežu apraksts


(Pielikums 25.01.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.02.2007.)
I. Rāznas nacionālā parka ārējās robežas apraksts

1. Ārējās robežas robežposmu apraksts

1

2

3

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

1

2

3

1.1.

1–2

No Kaunatas, Rundēnu un Pildas pagasta robežu krustpunkta uz dienvidrietumiem pa Kaunatas un Rundēnu pagasta robežu līdz ceļam Roceva–Rudzīši

1.2.

2–3

Uz austrumiem pa ceļa Roceva–Rudzīši dienvidu malu līdz ceļam Ludza–Ezernieki

1.3.

3–4

Uz dienvidiem pa ceļa Ludza–Ezernieki rietumu malu līdz Rundēnu un Ezernieku pagasta robežai

1.4.

4–5

No Rundēnu un Ezernieku pagasta robežas un ceļa Ludza–Ezernieki krustpunkta uz dienvidrietumiem pa ceļa Ludza–Ezernieki ziemeļrietumu malu līdz ceļam Ezernieki–Dagda

1.5.

5–6

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļa Ezernieki–Dagda ziemeļrietumu malu līdz ceļam Novamisļi– Obiteļs

1.6.

6–7

Uz rietumiem pa ceļa Novamisļi–Obiteļs ziemeļu malu līdz Ezernieku un Dagdas pagasta robežai

1.7.

7–8

Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa Ezernieku un Dagdas pagasta robežu līdz Ezernieku, Andzeļu un Dagdas pagasta robežu krustpunktam

1.8.

8–9

No Ezernieku, Andzeļu un Dagdas pagasta robežu krustpunkta uz dienvidrietumiem un rietumiem pa Andzeļu un Dagdas pagasta robežu līdz ceļam Artjomovka–Andzeļi

1.9.

9–10

Uz ziemeļiem pa ceļa Artjomovka–Andzeļi austrumu malu līdz ceļam Andzeļi–Andrupene

1.10.

10–11

Uz rietumiem pa ceļa Andzeļi–Andrupene ziemeļu malu līdz Andrupenes pagasta robežai

1.11.

11–12

No Andzeļu un Andrupenes pagasta robežas un ceļa Andzeļi–Andrupene krustpunkta uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa Andzeļu un Andrupenes pagasta robežu līdz Kazimirovas ezera strautam

1.12.

12–13

Uz dienvidrietumiem pa Kazimirovas ezera strautu līdz ceļam Usači–Oloveca

1.13.

13–14

Uz rietumiem pa ceļa Usači–Oloveca ziemeļu malu līdz ceļam Oloveca–Andeņi

1.14.

14–15

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa ceļa Oloveca– Andeņi rietumu malu līdz ceļam Andrupene–Dagda

1.15.

15–16

Uz ziemeļrietumiem pa ceļa Andrupene–Dagda ziemeļaustrumu malu līdz ceļam Mariampole– Jaunokra

1.16.

16–17

Uz dienvidrietumiem pa ceļa Mariampole–Jaunokra ziemeļrietumu malu līdz Andrupenes un Kastuļinas pagasta robežai

1.17.

17–18

Uz ziemeļiem pa Andrupenes un Kastuļinas pagasta robežu līdz Andrupenes, Kastuļinas un Pušas pagasta robežu krustpunktam

1.18.

18–19

Uz austrumiem no Andrupenes, Kastuļinas un Pušas pagasta robežu krustpunkta līdz Andrupenes, Pušas un Mākoņkalna pagasta robežu krustpunktam

1.19.

19–20

No Andrupenes, Pušas un Mākoņkalna pagasta robežu krustpunkta uz austrumiem līdz ceļam Andrupene–Zosna

1.20.

20–21

Uz ziemeļiem pa ceļa Andrupene–Zosna austrumu malu līdz Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas un ceļa Andrupene–Zosna krustpunktam

1.21.

21–22

No Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas un ceļa Andrupene–Zosna krustpunkta uz ziemeļiem pa ceļa Andrupene–Zosna austrumu malu līdz ceļam Zosna– Lūznava

1.22.

22–23

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa ceļa Zosna– Lūznava ziemeļaustrumu malu līdz novadgrāvim

1.23.

23–24

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa novadgrāvi un pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680040222; kadastra Nr.78680020333; kadastra Nr.78680020248; kadastra Nr.78680020304; kadastra Nr.78680020276; kadastra Nr.78680020325; kadastra Nr.78680020402) dienvidu un dienvidaustrumu robežu līdz Vertušankas upītei

1.24.

24–25

Uz ziemeļiem pa Vertušankas upītes labo krastu un pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020094; kadastra Nr.78680020006; kadastra Nr.78680020172; kadastra Nr.78680020010; kadastra
Nr.78680020123; kadastra Nr.78680020261 un kadastra Nr.78680020022) austrumu robežu līdz ceļam Vērtūkšņa–Lūznava

1.25.

25–26

Uz austrumiem pa ceļa Vērtūkšņa–Lūznava dienvidu malu līdz ceļam Lūznava–Ļadi–Gudeļi–Ismeri

1.26.

26–27

Uz ziemeļiem, ziemeļaustrumiem un austrumiem pa ceļa Lūznava–Ļadi–Gudeļi–Ismeri dienvidaustrumu malu līdz ceļam Ismeri–Rēzekne

1.27.

27–28

Uz ziemeļiem pa ceļa Ismeri–Rēzekne austrumu malu līdz Lūznavas un Čornajas pagasta robežu krustpunktam

1.28.

28–29

No Lūznavas un Čornajas pagasta robežu krustpunkta uz ziemeļiem pa ceļa Ismeri–Rēzekne austrumu malu un Čornajas pagasta robežu līdz ceļam Gaiduļi–Putreiši–Mahoņina–Patrejevka

1.29.

29–30

Uz austrumiem pa ceļa Gaiduļi–Putreiši–Mahoņina– Patrejevka dienvidu malu līdz ceļam P-55 Rēzekne– Janopole–Čornaja–Dagda

1.30.

30–31

Uz dienvidiem pa ceļa P-55 Rēzekne–Janopole– Čornaja–Dagda rietumu malu līdz ceļam Čornaja– Balinova

1.31.

31–32

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Čornaja–Balinova dienvidaustrumu malu līdz ceļam Balinova–Pirmie Baļteņi

1.32.

32–33

Uz dienvidaustrumiem pa ceļa Balinova–Pirmie Baļteņi dienvidrietumu malu līdz ceļam Baltais Dukstigals–Soboļeva–Pirmie Baļteņi

1.33.

33–34

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Baltais Dukstigals– Soboļeva–Pirmie Baļteņi dienvidaustrumu malu līdz ceļam Baļteņi–Račiki

1.34.

34–35

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa ceļa Baļteņi– Račiki dienvidrietumu malu līdz ceļam Račiki–Uškāni

1.35.

35–36

Uz dienvidiem pa ceļa Račiki–Uškāni rietumu malu līdz ceļam P-55 Rēzekne–Janopole–Čornaja–Dagda

1.36.

36–37

Uz dienvidaustrumiem pa ceļa P-55 Rēzekne– Janopole–Čornaja–Dagda dienvidrietumu malu līdz ceļam Foļvarkova–Baļteņi

1.37.

37–38

Uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Foļvarkova–Baļteņi dienvidaustrumu malu līdz ceļam Foļvarkova–Kazeiki

1.38.

38–39

Uz austrumiem pa ceļa Foļvarkova–Kazeiki dienvidu malu līdz ceļam Kazeiki–Graši

1.39.

39–40

Uz austrumiem pa ceļa Kazeiki–Graši dienvidu malu līdz Čornajas un Kaunatas pagasta robežai

1.40.

40–41

No ceļa Kazeiki–Graši un Čornajas un Kaunatas pagasta robežu krustpunkta uz dienvidaustrumiem pa ceļa Kazeiki–Graši dienvidrietumu malu līdz ceļam Graši–Mozgi–Batņi

1.41.

41–42

Uz austrumiem pa ceļa Graši–Mozgi–Batņi dienvidu malu līdz novadgrāvim

1.42.

42–43

Uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620020014) dienvidaustrumu stūrim

1.43.

43–44

Uz ziemeļiem un austrumiem pa novadgrāvi un zemes īpašumu (kadastra Nr.78620020014; kadastra Nr.78620020243 un kadastra Nr.78620020234) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620020234) ziemeļu stūrim

1.44.

44–45

Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620020234) ziemeļaustrumu robežu līdz ceļam Ostrovski–Vecsloboda

1.45.

45–46

Uz dienvidiem pa ceļa Ostrovski–Vecsloboda rietumu malu līdz ceļam Vecsloboda–Mežavaja

1.46.

46–47

Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620020023) ziemeļaustrumu robežu līdz ceļa Vecsloboda–Mežavaja dienvidaustrumu malai un pa ceļa Vecsloboda–Mežavaja dienvidaustrumu malu un zemes īpašumu (kadastra Nr.78620020210; kadastra Nr.78620020113; kadastra Nr.78620020128; kadastra Nr.78620020129; kadastra Nr.78620020107; kadastra Nr.78620030265; kadastra Nr.78620030020; kadastra Nr.78620030080; kadastra Nr.78620030091; kadastra Nr.78620030266; kadastra Nr.78620030007; kadastra Nr.78620030107) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620030107) ziemeļaustrumu stūrim

1.47.

47–48

Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78620030107; kadastra Nr.78620030037; kadastra Nr.78620030095; kadastra Nr.78620030092; kadastra Nr.78620030103; kadastra Nr.78620030105) dienvidrietumu robežu līdz ceļam Kaunata–Rogaiža

1.48.

48–49

Uz austrumiem pa ceļa Kaunata–Rogaiža dienvidu malu līdz Kaunatas un Rundēnu pagasta robežai

1.49.

49–1

Uz dienvidiem pa Kaunatas un Rundēnu pagasta robežu līdz sākumpunktam (Kaunatas, Rundēnu un Pildas pagasta robežu krustpunktam)

2. Ārējās robežas robežpunktu koordinātas

  1 2 3
Nr.
p.k.
Robežpunkts X koordināta Y koordināta
  1 2 3
2.1. 1 729798 6245375
2.2. 2 729630 6245217
2.3. 3 732168 6244295
2.4. 4 730771 6235105
2.5. 5 726891 6232987
2.6. 6 725334 6227816
2.7. 7 724312 6228083
2.8. 8 723699 6228265
2.9. 9 719348 6225991
2.10. 10 718836 6229943
2.11. 11 714865 6230426
2.12. 12 714779 6229424
2.13. 13 714401 6229117
2.14. 14 714248 6229176
2.15. 15 713162 6227475
2.16. 16 711313 6228687
2.17. 17 706911 6227366
2.18. 18 704703 6233415
2.19. 19 706990 6234559
2.20. 20 709533 6234724
2.21. 21 706463 6245149
2.22. 22 706195 6247490
2.23. 23 701746 6249880
2.24. 24 700897 6250255
2.25. 25 700848 6251273
2.26. 26 701853 6251393
2.27. 27 704730 6254548
2.28. 28 704302 6256288
2.29. 29 704306 6258826
2.30. 30 709706 6258275
2.31. 31 711049 6254198
2.32. 32 712657 6255537
2.33. 33 713853 6254675
2.34. 34 714011 6254766
2.35. 35 714676 6253576
2.36. 36 714563 6252167
2.37. 37 715520 6251224
2.38. 38 716204 6252080
2.39. 39 717350 6251843
2.40. 40 717506 6251792
2.41. 41 717856 6251289
2.42. 42 719576 6251441
2.43. 43 720316 6251153
2.44. 44 720973 6251528
2.45. 45 721347 6251342
2.46. 46 721360 6250785
2.47. 47 724533 6252100
2.48. 48 725653 6250679
2.49. 49 727818 6250760
II. Dabas lieguma zonas robežas apraksts

1. Harčenku purva dabas lieguma zonas robežposmu apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Lūznavas pagasts

1.1. 1–2 No 2.šķiras valsts ceļa Lūznava–Ismeri un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050121) robežas krustpunkta uz dienvidiem, dienvidaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050121) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidu robežai
1.2. 2–3 Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidaustrumu stūrim
1.3. 3–4 Uz austrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050229) dienvidaustrumu stūra līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) ziemeļu stūrim
1.4. 4–5 Uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) dienvidu stūrim
1.5. 5–6 Uz dienvidaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050069) dienvidu stūra līdz Rubčinsku ezera ziemeļu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050186) krustpunktam
1.6. 6–7 Uz rietumiem un dienvidiem no Rubčinsku ezera ziemeļu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050186) krustpunkta pa Rubčinsku ezera rietumu krastu līdz Rubčinsku ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050217) krustpunktam
1.7. 7–8 Uz rietumiem no Rubčinsku ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050217) krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.78680050217) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020437) dienvidaustrumu stūrim
1.8. 8–9 Uz ziemeļrietumiem un dienvidrietumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020437) dienvidaustrumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020437) ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) austrumu robežai
1.9. 9–10 Uz rietumiem, dienvidrietumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) dienvidrietumu stūrim
1.10. 10–11 Uz ziemeļiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) dienvidrietumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) rietumu stūrim
1.11. 11–12 Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020465) rietumu stūra līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020403) dienvidaustrumu stūrim
1.12. 12–13 Uz ziemeļrietumiem no zemes īpašuma (kadastra
Nr.78680020403) dienvidaustrumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020403) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020200) dienvidu stūrim
1.13. 13–14 Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020200) dienvidu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020200) dienvidaustrumu un ziemeļaustrumu robežu līdz meliorācijas grāvim
1.14. 14–15 Uz ziemeļaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz Harčenku ezera rietumu krastam
1.15. 15–16 Uz dienvidaustrumiem un ziemeļiem pa Harčenku ezera rietumu, dienvidrietumu un austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020502) robežai
1.16. 16–17 Uz dienvidaustrumiem, ziemeļiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020502) robežu līdz Harčenku ezera austrumu krastam
1.17. 17–18 Uz ziemeļaustrumiem un ziemeļrietumiem pa Harčenku ezera austrumu krastu līdz strauta ietekai ezera ziemeļu krastā
1.18. 18–19 Uz ziemeļiem pa strautu līdz 2.šķiras valsts ceļa Lūznava–Ismeri dienvidu malai
1.19. 19–1 Uz austrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Lūznava–Ismeri dienvidu malu līdz sākumpunktam

2. Harčenku purva dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.
p.k.
Robežpunkts X koordināta Y koordināta

2.1.

1

703558

6251844

2.2. 2 703628 6251396
2.3. 3 704054 6251421
2.4. 4 704126 6251416
2.5. 5 704139 6251274
2.6. 6 704180 6251195
2.7. 7 704193 6251019
2.8. 8 703888 6250930
2.9. 9 703661 6250896
2.10. 10 702933 6250480
2.11. 11 702943 6250623
2.12. 12 702991 6250683
2.13. 13 702890 6250863
2.14. 14 702851 6251013
2.15. 15 702998 6251109
2.16. 16 703049 6251315
2.17. 17 703039 6251519
2.18. 18 703102 6251725
2.19. 19 703162 6251852

3. Zosnas mitraines dabas lieguma zonas robežposmu apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Lūznavas pagasts

3.1. 1–2 No ceļa Zosna–Višķeri rietumu malas un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050127) dienvidu robežas krustpunkta uz rietumiem, dienvidiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050127) dienvidu robežu līdz kanalizētai caurtekai Zosnas ezers–Rāznas ezers
3.2. 2–3 Uz rietumiem pa kanalizēto caurteku Zosnas ezers– Rāznas ezers līdz Zosnas ezera austrumu krastam
3.3. 3–4 Uz ziemeļaustrumiem pa Zosnas ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050064) dienvidu robežai
3.4. 4–5 Uz ziemeļiem, austrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050064) robežu līdz kvartālstigai
3.5. 5–6 Uz ziemeļaustrumiem pa kvartālstigu līdz ceļam Zosna– Višķeri un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680050097) dienvidrietumu stūrim
3.6. 6–1 Uz dienvidiem pa ceļa Zosna–Višķeri rietumu malu līdz sākumpunktam

4. Zosnas mitraines dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
4.1. 1 706590 6248374
4.2. 2 706130 6248616
4.3. 3 705885 6248549
4.4. 4 705763 6248676
4.5. 5 706114 6248945
4.6. 6 706856 6249413

5. Rāznas ezera salu dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

5.1.   Sešas Rāznas ezera salas Rāznas ezera rietumu daļā. Dabas lieguma robeža sakrīt ar salu krasta līniju

6. Mākoņkalna dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

6.1. 1–2 No zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070003) ziemeļu robežas un 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški krustpunkta pa 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) dienvidu stūrim
6.2. 2–3 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) austrumu stūrim
6.3. 3–4 Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) dienvidaustrumu robežu līdz zemesceļam Rukmaņi–Voveri
6.4. 4–5 Uz rietumiem pa zemesceļu Rukmaņi–Voveri līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) rietumu robežai
6.5. 5–6 Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070074) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070119) dienvidu stūrim
6.6. 6–7 Uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, austrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070119) rietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) rietumu robežai
6.7. 7–8 Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070087) rietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070003) ziemeļrietumu stūrim
6.8. 8–1 Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070003) ziemeļu robežu līdz sākumpunktam

7. Mākoņkalna dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

7.1.

1

711455 6242460
7.2. 2 711412 6242036
7.3. 3 711352 6242095
7.4. 4 711168 6242023
7.5. 5 710959 6242093
7.6. 6 710975 6242134
7.7. 7 711194 6242445
7.8. 8 711415 6242459

8. Lielā Liepukalna dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Kaunatas pagasts

8.1. 1–2 No zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130016) rietumu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130016) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) ziemeļu robežai
8.2. 2–3 Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) austrumu stūrim
8.3. 3–4 Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) dienvidaustrumu robežu līdz meža ceļam un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130032) ziemeļu robežai
8.4. 4–5 Uz rietumiem pa meža ceļu un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130032) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) rietumu robežai
8.5. 5–1 Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620130018) rietumu robežu līdz sākumpunktam

9. Lielā Liepukalna dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

9.1.

1

725715 6242710
9.2. 2 726196 6242497
9.3. 3 726755 6242357
9.4. 4 726322 6241796
9.5. 5 725973 6241715

10. Salāju ezera dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

10.1. 1–2 No Krāslavas rajona Andrupenes pagasta un Rēzeknes rajona Mākoņkalna pagasta robežas krustpunkta ar 2.šķiras valsts ceļu Andrupene–Ļipuški uz ziemeļaustrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Ļipuški dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļaustrumu robežai
10.2. 2–3 Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežai
10.3. 3–4 Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļrietumu stūrim
10.4. 4–5 Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju ezera krasta līnijas krustpunktam
10.5. 5–6 Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju ezera krasta līnijas krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) rietumu stūrim
10.6. 6–7 Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) ziemeļu robežu līdz Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastam
10.7. 7–8 Uz dienvidaustrumiem pa Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100195) dienvidaustrumu robežai
10.8. 8–9 Uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100195) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100163) ziemeļrietumu robežai
10.9. 9–10 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.78720100163) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720109007) dienvidu stūrim
10.10. 10–11 Uz ziemeļrietumiem un ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720109007) dienvidu stūra pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720109007) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100040) dienvidu robežai
10.11. 11–12 Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100040) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100013) austrumu robežai
10.12. 12–13 Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100013) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100132) ziemeļrietumu robežai
10.13. 13–14 Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100132) ziemeļrietumu un ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100152) ziemeļu robežai
10.14. 14–15 Uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100152) ziemeļu un ziemeļaustrumu robežu līdz meža malai
10.15. 15–16 Uz dienvidaustrumiem pa meža malu līdz Mostovuhas upītei (Mākoņkalna un Andrupenes pagasta robežai)
10.16. 16–17 Uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa Mostovuhas upīti (Mākoņkalna un Andrupenes pagasta robežu) līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020100) ziemeļaustrumu stūrim
10.17. 17–18 Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420020100) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020068) ziemeļaustrumu stūrim
10.18. 18–19 Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420020068) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020019) ziemeļu robežai
10.19. 19–20 Uz austrumiem, dienvidaustrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020019) ziemeļu un austrumu robežu līdz Žīguru (Žuguru) ezera krastam
10.20. 20–21 Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un dienvidiem pa Žīguru (Žuguru) ezera ziemeļu un rietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020039) austrumu stūrim
10.21. 21–22 Uz dienvidrietumiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020039) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020107) austrumu stūrim
10.22. 22–23 Uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020107) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020049) dienvidaustrumu stūrim
10.23. 23–24 Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020049) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020051) dienvidaustrumu stūrim
10.24. 24–25 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420020051) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020006) austrumu robežai
10.25. 25–26 Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420020006) austrumu, dienvidu un dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040073) dienvidu stūrim
10.26. 26–27 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420040073) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040005) austrumu robežai
10.27. 27–28 Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040005) austrumu, dienvidu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040008) dienvidaustrumu stūrim
10.28. 28–29 Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420040008) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040150) dienvidaustrumu stūrim
10.29. 29–30 Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420040150) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040149) austrumu stūrim
10.30. 30–31 Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60420040149) austrumu robežu līdz 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Ļipuški ziemeļaustrumu malai
10.31. 31–32 Uz ziemeļrietumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Ļipuški ziemeļaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040036) rietumu stūrim
10.32. 32–33 Uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, ziemeļiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040036) rietumu robežu līdz 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Ļipuški ziemeļaustrumu malai
10.33. 33–1 Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Ļipuški ziemeļaustrumu malu
līdz sākumpunktam

11. Salāju ezera dabas lieguma zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

11.1.

1

709533 6234724
11.2. 2 709751 6234900
11.3. 3 709889 6234700
11.4. 4 710025 6234620
11.5. 5 710151 6234569
11.6. 6 710394 6235118
11.7. 7 711013 6235298
11.8. 8 711084 6235259
11.9. 9 711575 6234946
11.10. 10 711819 6235017
11.11. 11 711914 6235479
11.12. 12 712014 6235480
11.13. 13 712060 6235405
11.14. 14 712504 6235618
11.15. 15 712735 6235588
11.16. 16 713023 6234944
11.17. 17 713300 6234855
11.18. 18 713242 6234684
11.19. 19 713190 6234531
11.20. 20 713295 6234241
11.21. 21 712754 6233806
11.22. 22 712246 6233639
11.23. 23 712070 6233544
11.24. 24 711652 6233647
11.25. 25 711483 6233762
11.26. 26 711025 6233507
11.27. 27 710737 6233721
11.28. 28 710409 6233674
11.29. 29 710078 6233695
11.30. 30 710038 6233668
11.31. 31 710028 6233648
11.32. 32 709837 6233892
11.33. 33 709748 6234166

12. Dabas lieguma “Litaunīku Mēness kalendārs” robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Andrupenes pagasts

12.1. 1–2 No 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta un zemesceļa Biža–Bronkas–Litaunīki krustojuma pa zemesceļa Biža–Bronkas–Litaunīki austrumu malu uz dienvidiem līdz Baldas upītei
12.2. 2–3 Uz rietumiem pa Baldas upīti līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010135) rietumu robežai
12.3. 3–4 Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010135) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010130) dienvidu robežai
12.4. 4–5 Uz rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010130) dienvidu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010015) dienvidrietumu robežai
12.5. 5–6 Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010015) dienvidrietumu un rietumu robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-57 Dagda– Andrupene–Malta
12.6. 6–1 Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta dienvidrietumu malu līdz sākumpunktam

13. Dabas lieguma “Litaunīku Mēness kalendārs” zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
13.1. 1 708249 6232006
13.2. 2 708093 6231291
13.3. 3 707551 6231342
13.4. 4 707562 6231506
13.5. 5 707557 6231961
13.6 6 707486 6232211

14. Ežezera dabas lieguma zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons.
14.1. Ezernieku pagasts

14.1.1.   Dabas liegumā ietilpst visas Ežezera salas un Pahatnieku pussalas ozolu audze (valsts meža 311.kvartāls)

14.2. Andzeļu pagasts

14.2.1.   Dabas liegumā ietilpst Piloru ozolu audze (valsts meža 311.kvartāls)
III. Neitrālās zonas robežas apraksts

15. Treuhu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Čornajas pagasts

15.1. 1–2 No 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Dagda un novadgrāvja krustpunkta uz dienvidiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Dagda austrumu malu līdz 2.šķiras valsts ceļam Treuhi–Ismeri
15.2. 2–3 Uz dienvidrietumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Treuhi–Ismeri dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040167) dienvidu robežai
15.3. 3–4 Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040167) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040165) austrumu robežai
15.4. 4–5 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040165) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040172) dienvidu robežai
15.5. 5–6 Uz dienvidrietumiem, dienvidiem, rietumiem, ziemeļiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040172) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040176) rietumu robežai
15.6. 6–7 Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040176) rietumu robežu līdz pagasta zemesceļam Treuhi–Bratova
15.7. 7–8 Uz austrumiem pa pagasta zemesceļa Treuhi–Bratova ziemeļu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040170) rietumu robežai
15.8. 8–9 Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040170) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040019) rietumu stūrim
15.9. 9–10 Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460040019) rietumu un ziemeļu robežu līdz novadgrāvim
15.10. 10–1 Uz ziemeļiem un austrumiem pa novadgrāvi līdz sākumpunktam

16. Treuhu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
16.1. 1 710067 6257652
16.2. 2 710074 6257097
16.3. 3 710029 6257006
16.4. 4 709862 6257026
16.5. 5 709874 6257058
16.6. 6 709450 6257103
16.7. 7 709466 6257269
16.8. 8 709638 6257228
16.9. 9 709659 6257433
16.10. 10 709903 6257534

17. Čornajas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Čornajas pagasts

17.1. 1–2 No 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Dagda un ceļa Čornaja–Balinova krustojuma uz ziemeļaustrumiem pa ceļa Čornaja–Balinova ziemeļrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070056) ziemeļu stūrim
17.2. 2–3 Uz dienvidaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070056) ziemeļu un austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070057) ziemeļu robežai
17.3. 3–4 Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070057) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra
Nr.78460070142) rietumu robežai
17.4. 4–5 Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070142) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070058) austrumu robežai
17.5. 5–6 Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070058) austrumu robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne–Dagda
17.6. 6–7 Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Dagda austrumu malu līdz novadgrāvim uz Rāznas ezeru
17.7. 7–8 Uz dienvidiem pa novadgrāvi līdz Rāznas ezera krastam
17.8. 8–9 Uz dienvidrietumiem pa Rāznas ezera krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070076) dienvidu stūrim
17.9. 9–10 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070076) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070075) dienvidrietumu robežai
17.10. 10–11 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070075) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070230) dienvidu robežai
17.11. 11–12 Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070230) dienvidu robežu līdz pagasta zemesceļam Čornaja–Melndukstigals
17.12. 12–13 Uz dienvidrietumiem pa pagasta zemesceļa Čornaja–Melndukstigals dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070177) austrumu stūrim
17.13. 13–14 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070177) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070064) austrumu robežai
17.14. 14–15 Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070064) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070061) austrumu robežai
17.15. 15–16 Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070061) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070208) dienvidrietumu stūrim
17.16. 16–17 Uz ziemeļiem, rietumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070208) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070148) dienvidu stūrim
17.17. 17–18 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070148) un zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070288) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070005) dienvidu stūrim
17.18. 18–19 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070005) dienvidrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070086) dienvidu stūrim
17.19. 19–20 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070086) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070085) dienvidu stūrim
17.20. 20–21 Uz ziemeļaustrumiem pa Čornajas pagasta zemes īpašuma robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070085) robežai
17.21. 21–22 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070085) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070087) dienvidaustrumu robežai
17.22. 22–23 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070087) dienvidaustrumu robežu līdz Čornajas pagasta zemesceļam Čornaja–Žogoti
17.23. 23–24 Uz ziemeļrietumiem pa Čornajas pagasta zemes ceļa Čornaja–Žogoti dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070051) rietumu stūrim
17.24. 24–25 Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070051) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78460070176) ziemeļu robežai

18. Čornajas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

18.1.

1

711045 6254203
18.2. 2 711366 6254451
18.3. 3 711539 6254313
18.4. 4 711889 6253875
18.5. 5 711727 6253771
18.6. 6 711728 6253758
18.7. 7 711729 6253737
18.8. 8 711738 6253612
18.9. 9 711051 6253301
18.10. 10 710980 6253398
18.11. 11 710900 6253489
18.12. 12 710847 6253469
18.13. 13 710791 6253364
18.14. 14 710646 6253457
18.15. 15 710603 6253466
18.16. 16 710626 6253620
18.17. 17 710642 6253831
18.18. 18 710263 6254023
18.19. 19 710158 6254171
18.20. 20 710414 6254487
18.21. 21 710529 6254624
18.22. 22 710564 6254660
18.23. 23 710391 6254819
18.24. 24 710623 6254966
18.25. 25 710666 6254976

19. Lūznavas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr.
p.k.
Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Lūznavas pagasts

19.1. 1–2 No 2.šķiras valsts ceļa Vērtūkšņa–Lūznava–Ismeri un Rāznas ielas krustojuma Lūznavā uz ziemeļaustrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Vērtūkšņa–Lūznava–Ismeri ziemeļrietumu malu līdz novadgrāvim
19.2. 2–3 Uz dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemesceļam Harčenki–Lūznava
19.3. 3–4 Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa zemesceļa Harčenki–Lūznava dienvidu malu līdz 2.šķiras valsts ceļa Lūznava–Zosna un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020055) robežas krustpunktam
19.4. 4–5 Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020055) austrumu robežu un zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020362; kadastra Nr.78680020098) austrumu un dienvidu robežu līdz 2.šķiras valsts ceļam Lūznava–Zosna
19.5. 5–6 Uz dienvidiem pa 2.šķiras valsts ceļa Lūznava–Zosna austrumu malu līdz novadgrāvim
19.6. 6–7 Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa novadgrāvi un pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680040222; kadastra Nr.78680020333; kadastra Nr.78680020248; kadastra Nr.78680020304; kadastra Nr.78680020276; kadastra Nr.78680020325; kadastra Nr.78680020402) dienvidu un dienvidaustrumu robežu līdz Vertušankas upītei un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020402) rietumu stūrim
19.7. 7–8 Uz ziemeļiem pa Vertušankas upītes labo krastu un pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020402; kadastra Nr.78680020094; kadastra Nr.78680020006) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680020172) rietumu stūrim
19.8. 8–9 Uz austrumiem un ziemeļiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020172; kadastra Nr.78680020010; kadastra Nr.78680020123) rietumu robežu līdz Bērzu alejai Lūznavā
19.9. 9–10 Uz ziemeļiem no Bērzu alejas Lūznavā pa zemesceļu un zemes īpašumu (kadastra Nr.78680020261; kadastra Nr.78680020022) rietumu robežu līdz ceļam Vērtūkšņa–Lūznava
19.10. 10–1 Uz austrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Vērtūkšņa–Lūznava ziemeļu malu līdz sākumpunktam

20. Lūznavas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
20.1. 1 701863 6251403
20.2. 2 702060 6251593
20.3. 3 702285 6251044
20.4. 4 701781 6250762
20.5. 5 701655 6250439
20.6. 6 701757 6249885
20.7. 7 700862 6250223
20.8. 8 700915 6250783
20.9. 9 700941 6250986
20.10. 10 700858 6251292

21. Veczosnas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Lūznavas pagasts

21.1. 1–2 No Zosnas ezera rietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040012) robežas krustpunkta uz dienvidiem pa Zosnas ezera rietumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040129) robežai
21.2. 2–3 Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040129) dienvidaustrumu un dienvidu robežu līdz 2.šķiras valsts ceļam Veczosna–Lūznava
21.3. 3–4 Uz ziemeļrietumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Veczosna–Lūznava dienvidrietumu malu līdz zemesceļam Veczosna–Rutki
21.4. 4–5 Uz ziemeļiem pa ceļa Veczosna–Rutki rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040179) ziemeļrietumu stūrim
21.5. 5–6 Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040179) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040012) ziemeļrietumu stūrim
21.6. 6–1 Uz austrumiem, dienvidiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680040012) ziemeļu robežu līdz sākumpunktam

22. Veczosnas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
22.1. 1 704670 6248206
22.2. 2 704614 6247819
22.3. 3 704416 6247724
22.4. 4 704228 6247997
22.5. 5 704250 6248354
22.6. 6 704296 6248344

23. Zosnas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr.
p.k.
Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Lūznavas pagasts

23.1. 1–2 No ceļa Zosna–Višķeri un zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060256) ziemeļu robežas krustpunkta uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060256) ziemeļu robežu līdz Rāznas ezera krastam
23.2. 2–3 Uz dienvidaustrumiem pa Rāznas ezera krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060026) rietumu robežai
23.3. 3–4 Uz dienvidiem no Rāznas ezera krasta pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060026) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060079) austrumu robežai
23.4. 4–5 Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060079) austrumu robežu līdz ceļam Zosna–Ļipuški
23.5. 5–6 Uz dienvidiem no ceļa Zosna–Ļipuški līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060159) austrumu robežai
23.6. 6–7 Uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060159) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060001) austrumu robežai
23.7. 7–8 Uz dienvidaustrumiem, rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060001) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060042) dienvidu robežai
23.8. 8–9 Uz rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060042) robežu līdz ceļam Zosna–Ļipuški
23.9. 9–10 Uz rietumiem pa ceļu Zosna–Ļipuški līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060030) dienvidu robežai
23.10. 10–11 Uz ziemeļrietumiem no ceļa Zosna–Ļipuški pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060030) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060255) robežai
23.11. 11–12 Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060255) robežu līdz Zosnas ezera austrumu krastam
23.12. 12–13 Uz ziemeļaustrumiem pa Zosnas ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060132) ziemeļu robežai
23.13. 13–14 Uz austrumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78680060132; kadastra Nr.78680060034) robežu un Zosnas ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060175) rietumu robežai
23.14. 14–15 Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060175) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060041) robežai
23.15. 15–16 Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060041) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060093) dienvidaustrumu robežai
23.16. 16–17 Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78680060093) dienvidaustrumu robežu līdz ceļam Zosna–Višķeri
23.17. 17–1 Uz ziemeļaustrumiem pa ceļu Zosna–Višķeri līdz sākumpunktam

24. Zosnas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
24.1. 1 706599 6248211
24.2. 2 706680 6248198
24.3. 3 706969 6247727
24.4. 4 706980 6247429
24.5. 5 707044 6247311
24.6. 6 707034 6247295
24.7. 7 707136 6247142
24.8. 8 706716 6247265
24.9. 9 706321 6247485
24.10. 10 705999 6247427
24.11. 11 705867 6247804
24.12. 12 705759 6247758
24.13. 13 705847 6247861
24.14. 14 706010 6247921
24.15. 15 706135 6247949
24.16. 16 706387 6247996
24.17. 17 706449 6248029

25. Gineviču neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

25.1.

1–2

No Rāznas ezera krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030039) austrumu robežas krustpunkta uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030039) austrumu robežu līdz 1.šķiras valsts autoceļam P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata

25.2.

2–3

Uz rietumiem pa 1.šķiras valsts autoceļa P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030045) austrumu robežai

25.3.

3–4

Uz dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030045) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.787200300675) dienvidu robežai

25.4.

4–5

Uz rietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.787200300675) dienvidu robežu līdz pagasta koplietošanas zemesceļam Gineviči– Rabskova

25.5.

5–6

Uz rietumiem un ziemeļrietumiem pa pagasta koplietošanas zemesceļa Gineviči–Rabskova dienvidu malu līdz Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežai

25.6.

6–7

Uz ziemeļiem pa Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežu līdz Rāznas ezera krastam

25.7.

7–1

Uz ziemeļaustrumiem, dienvidaustrumiem un austrumiem no Mākoņkalna un Lūznavas pagasta robežas krustpunkta ar Rāznas ezera krastu pa Rāznas ezera krastu līdz sākumpunktam

26. Gineviču neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
26.1. 1 709606 6247021
26.2. 2 709550 6246851
26.3. 3 709165 6247014
26.4. 4 708964 6246708
26.5. 5 708554 6246822
26.6. 6 707835 6247156
26.7. 7 707811 6247285

27. Bereznīku neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

27.1. 1–2 No zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030106) austrumu robežas un 1.šķiras valsts autoceļa P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata krustpunkta uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030106) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030052) ziemeļaustrumu robežai
27.2. 2–3 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720030052) ziemeļaustrumu robežu līdz pagasta koplietošanas zemesceļam Gaļdeņi–Bereznīki
27.3. 3–4 Uz ziemeļiem pa pagasta koplietošanas zemesceļa Gaļdeņi–Bereznīki austrumu malu līdz 1.šķiras valsts autoceļam P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata
27.4. 4–1 Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts autoceļa P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata dienvidrietumu malu līdz sākumpunktam

28. Bereznīku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
28.1. 1 709603 6246780
28.2. 2 709547 6246358
28.3. 3 709430 6246454
28.4. 4 709560 6246835

29. Ļipušku neitrālās zonas robežas apraksts

Nr.
p.k.

Robežposmu numurs pēc plāna

Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

29.1.

1–2

No Rāznas ezera dienvidrietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080354) dienvidu robežas krustpunkta uz dienvidaustrumiem pa Rāznas ezera krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090088) austrumu robežai

29.2.

2–3

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090088) austrumu robežu līdz 1.šķiras valsts autoceļam P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata

29.3.

3–4

Uz dienvidrietumiem pa 1.šķiras valsts autoceļa P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090007) austrumu robežai

29.4.

4–5

Uz dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090007) robežu līdz 2.šķiras valsts autoceļam Andzeļi–Ļipuški–Malukšta

29.5.

5–6

Uz dienvidiem pa 2.šķiras valsts autoceļa Andzeļi– Ļipuški–Malukšta austrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090005) dienvidaustrumu robežai

29.6.

6–7

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090005) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090077) dienvidaustrumu robežai

29.7.

7–8

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090077) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080126) dienvidaustrumu robežai

29.8.

8–9

Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080126) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080001) austrumu robežai

29.9.

9–10

Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080001) austrumu robežu līdz pagasta zemesceļam Malukšta–Škrjabi

29.10.

10–11

Uz ziemeļrietumiem pa pagasta zemesceļa Malukšta–Škrjabi dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080043) austrumu robežai

29.11.

11–12

Uz dienvidrietumiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080043) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080097) dienvidu robežai

29.12.

12–13

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080097) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080030) dienvidu robežai

29.13.

13–14

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080030) dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080027) ziemeļu robežai

29.14.

14–15

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080027) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080107) ziemeļu robežai

29.15.

15–16

Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080107) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080109) ziemeļu robežai

29.16.

16–17

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080109) robežu līdz 1.šķiras valsts autoceļam P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata

29.17.

17–18

Uz ziemeļrietumiem pa 1.šķiras valsts autoceļa P-56 Malta–Zosna–Ļipuški–Kaunata dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080358) austrumu robežai

29.18.

18–19

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080358) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080037) austrumu robežai

29.19.

19–20

Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080037) austrumu robežu, uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080037) dienvidu robežu un uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080037) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080021) dienvidrietumu robežai

29.20.

20–21

Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080021) dienvidrietumu robežu līdz pagasta zemesceļam Ļipuški–Lutiški–Ļipuški

29.21.

21–22

Uz rietumiem un ziemeļiem pa pagasta zemesceļa Ļipuški–Lutiški–Ļipuški dienvidu un rietumu malu līdz 2.šķiras valsts autoceļam Ļipuški–Andrupene

29.22.

22–23

Uz ziemeļiem pa 2.šķiras valsts autoceļa Ļipuški– Andrupene austrumu malu līdz pagasta zemesceļam Ļipuški–Dvarči

29.23.

23–24

Uz rietumiem pa pagasta zemesceļa Ļipuški– Dvarči dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080048) rietumu robežai

29.24.

24–25

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080048) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080012) rietumu stūrim

29.25.

25–26

Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080012) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080004) rietumu robežai

29.26.

26–27

Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080004) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080177) rietumu robežai

29.27.

27–28

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080177) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080372) rietumu robežai

29.28.

28-1

Uz ziemeļiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720080372) robežu līdz sākumpunktam

30. Ļipušku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

30.1.

1

711822 6245088
30.2. 2 716377 6243493
30.3. 3 716451 6243344
30.4. 4 716399 6243288
30.5. 5 716402 6243062
30.6. 6 716499 6242796
30.7. 7 716392 6242745
30.8. 8 716193 6242622
30.9. 9 716022 6242502
30.10. 10 715848 6242191
30.11. 11 715691 6242288
30.12. 12 715254 6242469
30.13. 13 714897 6242738
30.14. 14 714620 6242939
30.15. 15 714361 6242920
30.16. 16 714279 6242894
30.17. 17 714237 6242980
30.18. 18 714129 6243026
30.19. 19 714085 6242640
30.20. 20 713404 6243047
30.21. 21 713279 6243194
30.22. 22 712143 6243557
30.23. 23 712160 6243679
30.24. 24 710737 6243967
30.25. 25 710763 6244417
30.26. 26 711187 6244777
30.27. 27 711219 6244914
30.28 28 711637 6244917

31. Zelenpoles neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

31.1. 1–2 No 2.šķiras valsts autoceļa Andzeļi–Ruduški–Malukšta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090070) ziemeļrietumu robežas krustpunkta uz dienvidrietumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720090070) rietumu robežu līdz 2.šķiras valsts autoceļam Andzeļi–Ruduški–Malukšta
31.2. 2–1 Uz ziemeļiem no zemes īpašuma (kadastra
Nr.78720090070) dienvidrietumu robežas un 2.šķiras valsts autoceļa Andzeļi–Ruduški–Malukšta krustpunkta pa 2.šķiras valsts autoceļa Andzeļi–Ruduški–Malukšta rietumu malu līdz sākumpunktam

32. Zelenpoles neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
32.1. 1 716682 6241099
32.2. 2 716886 6240611

33. Kaunatas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Kaunatas pagasts

33.1. 1–2 No ceļa Rēzekne–Kaunata un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050150) rietumu robežas krustpunkta uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050150) rietumu robežu un austrumiem pa novadgrāvi līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050151) ziemeļrietumu stūrim
33.2. 2–3 Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050151) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050153) ziemeļrietumu stūrim
33.3. 3–4 Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050153) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050356) rietumu stūrim
33.4. 4–5 Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050356) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050031) ziemeļu robežai
33.5. 5–6 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050031) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050401) ziemeļu robežai
33.6. 6–7 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050401) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050154) rietumu robežai
33.7. 7–8 Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050154) rietumu robežu līdz Partovas strautam
33.8. 8–9 Uz austrumiem un dienvidiem pa Partovas strauta kreiso krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050024) ziemeļu robežai
33.9. 9–10 Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050024) ziemeļu robežu līdz pagasta zemesceļam Kaunata–Katkovski
33.10. 10–11 Uz dienvidiem un dienvidaustrumiem pa pagasta zemesceļu Kaunata–Katkovski līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050023) austrumu robežai
33.11. 11–12 Uz dienvidiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050023) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050141) austrumu robežai
33.12. 12–13 Uz ziemeļiem, rietumiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050141) austrumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050301) dienvidu robežai
33.13. 13–14 Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050301) dienvidu robežu līdz pagasta zemesceļam Katkovski–Kaunata
33.14. 14–15 Uz dienvidiem un rietumiem pa ceļu Katkovski– Kaunata un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050133) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050209) austrumu robežai
33.15. 15–16 Uz dienvidiem, rietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050209) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050362) ziemeļu robežai
33.16. 16–17 Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050362) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050120) austrumu robežai
33.17. 17–18 Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050120) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050027) austrumu robežai
33.18. 18–19 Uz ziemeļrietumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620050027) robežu līdz Kaunatas ezera austrumu krastam
33.19. 19–20 Uz ziemeļiem pa Kaunatas ezera austrumu krastu līdz Rēzeknes upes iztekai
33.20. 20–21 Uz ziemeļiem pa Rēzeknes upi līdz 2.šķiras valsts ceļam Rēzekne–Kaunata
33.21. 21–1 Uz austrumiem pa 2.šķiras valsts ceļu Rēzekne–Kaunata līdz sākumpunktam

34. Kaunatas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
34.1. 1 718066 6248781
34.2. 2 718175 6249005
34.3. 3 718463 6249022
34.4. 4 718624 6249008
34.5. 5 718762 6249058
34.6. 6 718895 6249071
34.7. 7 718934 6249101
34.8. 8 718943 6249280
34.9. 9 719830 6247815
34.10. 10 719816 6247816
34.11. 11 719886 6247686
34.12. 12 719647 6247657
34.13. 13 719310 6247617
34.14. 14 719298 6247621
34.15. 15 718866 6247410
34.16. 16 718481 6247441
34.17. 17 718390 6247422
34.18. 18 718348 6247646
34.19. 19 718105 6247732
34.20. 20 717926 6248564
34.21. 21 717818 6248678

35. Dubuļu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Kaunatas pagasts

35.1. 1–2 No 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda un zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120019) krustpunkta uz austrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120019) robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda
35.2. 2–3 Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa Rēzekne–Ezernieki–Dagda ziemeļaustrumu malu līdz pagasta zemesceļam Dubuļi–Eisaki
35.3. 3–4 Uz austrumiem, ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa pagasta zemesceļa Dubuļi–Eisaki ziemeļrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120016) dienvidu robežai
35.4. 4–5 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120016) robežu līdz Dubuļu dīķim
35.5. 5–6 Uz austrumiem pa Dubuļu dīķa dienvidu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120050) ziemeļaustrumu stūrim
35.6. 6–7 Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120050) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120007) robežai
35.7. 7–8 Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.78620120007) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120202) dienvidu robežai
35.8. 8–9 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120202) dienvidu robežu līdz Dubuļu ezeram
35.9. 9–10 Uz dienvidrietumiem pa Dubuļu ezera austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120044) austrumu robežai
35.10. 10–11 Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120044) austrumu robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda
35.11. 11–12 Uz dienvidiem no 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120094) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120093) ziemeļu stūrim
35.12. 12–13 Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78620120093; kadastra Nr.78620120316) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120033) ziemeļaustrumu stūrim
35.13. 13–14 Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120033) ziemeļu robežu līdz pagasta zemesceļam Dubuļi–Patmalnīki
35.14. 14–15 Uz dienvidiem pa pagasta zemesceļa Dubuļi– Patmalnīki austrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120082) robežai
35.15. 15–16 Uz rietumiem un dienvidrietumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.78620120082; kadastra Nr.78620120065) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120109) austrumu robežai
35.16. 16–17 Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120109) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120366) ziemeļu stūrim
35.17. 17–18 Uz dienvidrietumiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120366) robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120013) dienvidu stūrim
35.18. 18–19 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120013) dienvidaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120037) dienvidu stūrim
35.19. 19–20 Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120037) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra
Nr.78620120320) dienvidu stūrim
35.20. 20–21 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120320) austrumu robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda
35.21. 21–22 Uz ziemeļaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120138) austrumu robežai
35.22. 22–23 Uz dienvidrietumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120138) austrumu un dienvidu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120020) dienvidu robežai
35.23. 23–24 Uz ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78620120020) dienvidu un rietumu robežu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda
35.24. 24–1 Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa Rēzekne–Ezernieki–Dagda ziemeļaustrumu malu līdz sākumpunktam

36. Dubuļu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k. Robežpunkts X koordināta Y koordināta
36.1. 1 723334 6240977
36.2. 2 723416 6240914
36.3. 3 723449 6240890
36.4. 4 723740 6241108
36.5. 5 724167 6241308
36.6. 6 724469 6241310
36.7. 7 724522 6241210
36.8. 8 724638 6240781
36.9. 9 724424 6240850
36.10. 10 724085 6240502
36.11. 11 724155 6240309
36.12. 12 724173 6240191
36.13. 13 724074 6239967
36.14. 14 723725 6240043
36.15. 15 723721 6239907
36.16. 16 723567 6239913
36.17. 17 723429 6239957
36.18. 18 723259 6239868
36.19. 19 723454 6240038
36.20. 20 723603 6240337
36.21. 21 723827 6240564
36.22. 22 723424 6240885
36.23. 23 723196 6240794
36.24. 24 723079 6241145

37. Viraudas neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

37.1. 1–2 No Viraudas ezera dienvidrietumu krasta un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100054) ziemeļrietumu robežas krustpunkta uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100054) ziemeļrietumu robežu līdz 2.šķiras valsts autoceļam Andrupene–Ļipuški
37.2. 2–3 Uz dienvidiem pa 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļu stūrim
37.3. 3–4 Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100162) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežai
37.4. 4–5 Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100188) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļrietumu stūrim
37.5. 5–6 Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100064) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju ezera krasta līnijas krustpunktam
37.6. 6–7 Uz ziemeļaustrumiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) robežas un Salāju ezera krasta līnijas krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100089) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) rietumu stūrim
37.7. 7–8 Uz ziemeļaustrumiem, austrumiem, dienvidaustrumiem un ziemeļaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100192) ziemeļu robežu līdz Adaļeņa ezera dienvidrietumu krastam
37.8. 8–9 Uz dienvidaustrumiem un ziemeļiem pa Adaļeņa ezera dienvidrietumu un austrumu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100066) dienvidaustrumu robežai
37.9. 9–10 Uz ziemeļaustrumiem un rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720100066) dienvidaustrumu un ziemeļu robežu līdz pagasta koplietošanas zemesceļam Zeļonki–Krievu Virauda
37.10. 10–11 Uz ziemeļiem pa pagasta koplietošanas zemesceļu Zeļonki–Krievu Virauda līdz meliorācijas notekgrāvim
37.11. 11–12 Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas notekgrāvi līdz Viraudas ezera ziemeļu krastam
37.12. 12–1 Uz dienvidiem un dienvidrietumiem pa Viraudas ezera austrumu un dienvidu krastu līdz sākumpunktam

38. Viraudas neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

38.1.

1

709843 6235208
38.2. 2 709745 6235117
38.3. 3 709754 6234904
38.4. 4 709893 6234704
38.5. 5 710025 6234620
38.6. 6 710151 6234569
38.7. 7 710394 6235118
38.8. 8 711013 6235298
38.9. 9 711085 6235326
38.10. 10 711048 6235646
38.11. 11 710944 6236894
38.12. 12 710766 6236681

39. Zundu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Andrupenes pagasts

39.1. 1–2 No 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta un zemesceļa Bergofa–Zundi krustojuma pa 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta ziemeļaustrumu malu uz dienvidaustrumiem līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010093) ziemeļu stūrim
39.2. 2–3 Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010093) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010123) ziemeļu stūrim
39.3. 3–4 Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010123) ziemeļrietumu un rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010011) austrumu stūrim
39.4. 4–5 Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010011) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010122) austrumu stūrim
39.5. 5–6 Uz dienvidrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420010122) dienvidaustrumu robežu līdz Baldas upītei
39.6. 6–7 Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa Baldas upīti un Andrupenes pagasta robežu līdz meliorācijas grāvim no Zundu ezera
39.7. 7–8 Uz austrumiem pa meliorācijas grāvi no Zundu ezera līdz zemesceļam Bergofa–Zundi
39.8. 8–1 Uz ziemeļaustrumiem pa zemesceļa Bergofa–Zundi ziemeļrietumu malu līdz sākumpunktam

40. Zundu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

40.1.

1

706442 6232971
40.2. 2 706941 6232646
40.3. 3 706577 6232213
40.4. 4 706492 6231817
40.5. 5 706361 6231653
40.6. 6 706288 6231572
40.7. 7 704427 6232546
40.8. 8 704526 6232453

41. Andrupenes neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Andrupenes pagasts

41.1. 1–2 No 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta un 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Mariampole– Jaunokra krustojuma pa 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Mariampole–Jaunokra dienvidu malu uz rietumiem līdz zemesceļam Biža–Bronkas–Litaunīki
41.2. 2–3 Uz rietumiem, ziemeļrietumiem un ziemeļiem pa zemesceļa Biža–Bronkas–Litaunīki rietumu malu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-57 Dagda–Andrupene–Malta
41.3. 3–4 Uz dienvidaustrumiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda–Andrupene–Malta ziemeļaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040291) ziemeļrietumu robežai
41.4. 4–5 Uz ziemeļaustrumiem pa zemes īpašumu (kadastra
Nr.60420040291; kadastra Nr.60420040413; kadastra Nr.60420040119; kadastra Nr.60420040384; kadastra Nr.60420040027; kadastra Nr.60420040250) ziemeļrietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040044) dienvidrietumu stūrim
41.5. 5–6 Uz ziemeļaustrumiem un austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040044) ziemeļrietumu un ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040121) dienvidaustrumu stūrim
41.6. 6–7 Uz ziemeļiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040121) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040545) ziemeļrietumu stūrim
41.7. 7–8 Uz austrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040545) ziemeļu robežu līdz zemesceļam
41.8. 8–9 Uz ziemeļaustrumiem pa zemesceļa ziemeļrietumu malu līdz 2.šķiras valsts ceļam Andrupene–Ļipuški
41.9. 9–10 Uz ziemeļiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andrupene– Ļipuški rietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040456) ziemeļrietumu stūrim
41.10. 10–11 Uz ziemeļaustrumiem un dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040456) ziemeļu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040548) ziemeļu stūrim
41.11. 11–12 Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040548) ziemeļaustrumu robežu līdz zemesceļam
41.12. 12–13 Uz dienvidrietumiem pa zemesceļu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040447) ziemeļu stūrim
41.13. 13–14 Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040447) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60420040503) austrumu robežai
41.14. 14–15 Uz dienvidiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.60420040503; kadastra Nr.60420040431; kadastra Nr.60420040217) austrumu robežu līdz meliorācijas grāvim
41.15. 15–16 Uz dienvidaustrumiem pa meliorācijas grāvi līdz 2.šķiras valsts ceļa Andrupene–Andzeļi krustpunktam ar meliorācijas grāvi
41.16. 16–17 Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un dienvidrietumiem no 2.šķiras valsts ceļa Andrupene– Andzeļi krustpunkta ar meliorācijas grāvi pa meliorācijas grāvi līdz 1.šķiras valsts ceļam P-57 Dagda–Andrupene–Malta
41.17. 17–1 Uz dienvidiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-57 Dagda– Andrupene–Malta austrumu malu līdz sākumpunktam

42. Andrupenes neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

42.1.

1

711306 6228701
42.2. 2 708850 6228597
42.3. 3 708258 6232003
42.4. 4 709790 6231541
42.5. 5 709831 6231820
42.6. 6 710178 6231775
42.7. 7 710213 6231928
42.8. 8 710265 6231930
42.9. 9 710518 6232056
42.10. 10 710493 6232549
42.11. 11 710709 6232514
42.12. 12 710864 6232403
42.13. 13 710829 6232355
42.14. 14 710950 6232220
42.15. 15 710944 6231898
42.16. 16 711018 6231799
42.17. 17 710780 6230634

43. Andzeļu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Andzeļu pagasts

43.1. 1–2 No 2.šķiras valsts ceļa Ruduški–Andzeļi krustojuma ar zemesceļu Kļukuški–Andzeļi uz austrumiem pa zemesceļa Kļukuški–Andzeļi ziemeļu malu līdz pagasta zemesceļam Andzeļi–Rokoli
43.2. 2–3 Uz dienvidiem pa pagasta zemesceļa Andzeļi–Rokoli austrumu malu līdz novadgrāvim
43.3. 3–4 Uz austrumiem, ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidaustrumiem pa novadgrāvi līdz zemesceļam Bondariški–Andzeļi
43.4. 4–5 Uz dienvidrietumiem un dienvidiem pa zemesceļa Bondariški–Andzeļi austrumu malu līdz 2.šķiras valsts ceļam Andzeļi–Ezernieki
43.5. 5–6 Uz ziemeļaustrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andzeļi– Ezernieki dienvidaustrumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60440050140) ziemeļu stūrim
43.6. 6–7 Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašumu (kadastra Nr.60440050140; kadastra Nr.60440050233; kadastra Nr.60440050139) ziemeļaustrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60440050065) ziemeļu stūrim
43.7. 7–8 Uz dienvidaustrumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60440050065) ziemeļaustrumu robežu līdz Ežezera (Ješa ezera) krasta līnijai
43.8. 8–9 Uz rietumiem pa Ežezera (Ješa ezera) krasta līniju līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60440050295) austrumu robežai
43.9. 9–10 Uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60440050295) robežu līdz 2.šķiras valsts ceļam Andzeļi–Dagda
43.10. 10–11 Uz ziemeļaustrumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andzeļi– Dagda dienvidaustrumu malu līdz 2.šķiras valsts ceļam Andzeļi–Ruduški
43.11. 11–1 Uz ziemeļrietumiem pa 2.šķiras valsts ceļa Andzeļi– Ruduški rietumu malu līdz sākumpunktam

44. Andzeļu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

44.1.

1

718778 6231594
44.2. 2 720245 6231711
44.3. 3 720262 6231668
44.4. 4 721203 6231727
44.5. 5 721005 6231139
44.6. 6 721013 6231122
44.7. 7 721278 6230681
44.8. 8 721525 6230291
44.9. 9 719594 6230154
44.10. 10 719197 6230489
44.11. 11 719212 6230518

45. Ezernieku neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Krāslavas rajons. Ezernieku pagasts

45.1. 1–2 No pagasta zemesceļu Ezernieki–Udrija un Patmalnieki–Ezernieki krustojuma uz dienvidaustrumiem un dienvidiem pa ceļa Patmalnieki–Ezernieki ziemeļaustrumu un austrumu malu līdz pagasta zemesceļam Udrija–Garaudži
45.2. 2–3 Uz austrumiem pa pagasta zemesceļa Udrija–Garaudži ziemeļu malu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda
45.3. 3–4 Uz dienvidiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda austrumu malu līdz pagasta zemesceļam Garaudži–Pohalki–Ezernieki
45.4. 4–5 Uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un rietumiem pa pagasta zemesceļa Garaudži–Pohalki–Ezernieki ziemeļaustrumu un dienvidaustrumu malu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-49 Rundāni–Ezernieki
45.5. 5–6 Uz rietumiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-49 Rundāni– Ezernieki dienvidu malu līdz 1.šķiras valsts ceļam P-55 Rēzekne–Ezernieki–Dagda
45.6. 6–7 Uz dienvidiem pa 1.šķiras valsts ceļa P-55 Rēzekne– Ezernieki–Dagda austrumu malu līdz pagasta ceļam uz Ezernieku tūristu bāzi
45.7. 7–8 Uz rietumiem pa pagasta ceļa uz Ezernieku tūristu bāzi dienvidu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60560040042) dienvidrietumu stūrim
45.8. 8–9 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.60560040042) rietumu robežu līdz Ežezera (Ješa ezera) austrumu krastam
45.9. 9–10 Uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem pa Ežezera (Ješa ezera) austrumu un ziemeļu krastu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.60560030146) austrumu stūrim
45.10. 10–11 Uz ziemeļrietumiem pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.60560030146) ziemeļu robežu līdz 2.šķiras valsts ceļa Ezernieki–Andzeļi un pagasta zemesceļa Ezernieki– Udrija krustojumam
45.11. 11–1 Uz ziemeļiem no 2.šķiras valsts ceļa Ezernieki–Andzeļi un pagasta zemesceļa Ezernieki–Udrija krustojuma pa pagasta zemesceļa Ezernieki–Udrija rietumu malu līdz sākumpunktam

46. Ezernieku neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

46.1.

1

725070 6234934
46.2. 2 725298 6234569
46.3. 3 726590 6234851
46.4. 4 726617 6234820
46.5. 5 727586 6233294
46.6. 6 726906 6233001
46.7. 7 727108 6231727
46.8. 8 726686 6231803
46.9. 9 726671 6231834
46.10. 10 724996 6232767
46.11. 11 724831 6232886

47. Rukmaņu neitrālās zonas robežas apraksts

Nr. p.k. Robežposmu numurs pēc plāna Pa kādiem plāna situācijas elementiem robeža noteikta

Rēzeknes rajons. Mākoņkalna pagasts

47.1. 1–2 No 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Zosna un 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški krustojuma uz ziemeļaustrumiem pa 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški dienvidrietumu malu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070116) austrumu robežai
47.2. 2–3 Uz dienvidiem un austrumiem no 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Ļipuški un zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070116) austrumu robežas krustpunkta pa zemes īpašuma (kadastra
Nr.78720070116) austrumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070047) rietumu robežai
47.3. 3–4 Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070047) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070077) rietumu robežai
47.4. 4–5 Uz dienvidiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070077) rietumu robežu līdz zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070114) dienvidu robežai
47.5. 5–6 Uz rietumiem pa zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070114) dienvidu robežu līdz 2.šķiras valsts autoceļam Andrupene–Zosna
47.6. 6–1 Uz ziemeļiem no zemes īpašuma (kadastra Nr.78720070114) dienvidu robežas un 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Zosna krustpunkta pa 2.šķiras valsts autoceļa Andrupene–Zosna austrumu malu līdz sākumpunktam

48. Rukmaņu neitrālās zonas robežpunktu koordinātas

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

48.1. 1 710111 6240947
48.2. 2 710221 6241066
48.3. 3 710466 6240998
48.4. 4 710514 6240778
48.5. 5 710528 6240613
48.6. 6 710229 6240538

IV. Dabas parka zona

Dabas parka zona ir pārējā nacionālā parka teritorija, kura neietilpst dabas lieguma zonā un neitrālajā zonā.^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «likums_20061105.shtml» veidoja karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58