Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Interneta resurspunkta
«Latvijas daba»
izveide


Projekta apraksts
Saturs

 

^

Ievads


20. un 21. gadsimtu mija raksturojas ar aizvien straujāku virzīšanos uz informācijas sabiedrības un tajā pašā laikā ar pieaugošajiem konfliktiem starp dabu un cilvēku. Daļa šo problēmu cēloņi meklējami sabiedrības nezināšanā par dabā notiekošajiem procesiem.

Aizvien biežāk sabiedrības uzmanību saista ziņas par problēmām un atklājumiem, kas jau tagad būtiski ietekmē mūsu dzīvi un tuvākajā nākotnē ietekmēs civilizācijas attīstību kopumā: augu un dzīvnieku sugu daudzveidības samazināšanās, transgēno augu un dzīvnieku sugu radīšana, biotopu sadrumstalotība, straujā mežu izciršana, lauksaimniecības radītais piesārņojums, dabisko pļavu un aramzemju aizaugšana, intensīvās lauksaimniecības attīstība utt.

Ilgtspējīgas un demokrātiskas sabiedrības attīstībai nepieciešama izpratne par šo problēmu racionālo saturu. Tikai tā var cerēt uz adekvātu, risku minimizējošu, bet izaugsmi veicinošu rīcību, kas ir īpaši svarīga Latvijai, kur biotehnoloģijai un vidi saudzējošai saimniecībai ir lieliskas attīstības perspektīvas>.

Klasiskās apmācības un zinātnes popularizēšanas metodes daudzviet vairs neatbilst mūsdienu informācijas plūsmai. Tādēļ veidojas neizpratnes un neuzticēšanās plaisa starp sabiedrības zināšanu līmeni un to, kas notiek pētniecības laboratorijās, vides pārraudzības iestādēs. Daudzi nespēj izsekot attīstībai un izprast jaunākos zinātnes sasniegumus.

 

^

Projekta nepieciešamības pamatojums


Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana var pilnveidot informācijas ieguves un apmācības iespējas. Kā visvairāk pieejamais informācijas avots tiek izmantots Internets. Katrs tā lietotājs var kļūt par globālā informācijas apmaiņas procesa dalībnieku.

Informācijas piedāvājums bioloģijas tēmu dziļākai izpratnei ir ārkārtīgi sadrumstalots: par atsevišķām tēmām ir izveidotas labas Interneta lappuses (piem., Latvijas putni, tāpat arī var iegūt plašu informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā utt.), taču nav iespējams to visu ieraudzīt vienkopus. Attīstoties informācijas tehnoloģijām ar dažādu v>izuālu iespēju piedāvājumu, kā arī veidojoties sabiedrības ieinteresētībai vides problēmu izzināšanā un palielinoties pieejamības iespējām izmantot modernās tehnoloģijas (Sorosa izveidotie un finansētie sabiedriskie Interneta centri, Latvijas izglītības in>formatizācijas sistēmas (LIIS) projekta ietvaros izveidotie skolu reģionālie centri un veiktā datorlietotāju apmācība) - tas viss kopumā ir radījis nopietnu pamatbāzi izglītojošu materiālu piedāvājumam plašai sabiedrībai.

Arī dabas zinātņu apmācības procesa analīze Latvijas Universitātē un vidusskolās, kā arī sabiedrības izglītības līmeņa apzināšana par mūsdienu bioloģijas problēmām norāda uz kvalitatīva un ērti izmantojama izziņas materiāla nepieciešamību. Projektā gaitā izveidojamā materiālu kopa varētu >palīdzēt risināt šo jautājumu.

 

^

Projekta mērķis un uzdevumi


 

^

Projekta mērķis


Izveidot visiem pieejamu materiālu kopu par Latvijas dabu (augu un dzīvnieku valsts, biotopi ekoloģija, ainava) un tajā notiekošiem procesiem, lai sekmētu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, apgūstot vides un cilvēka mijdarbību. Interneta resurspunktu „Latvijas daba” iecerēts veidot kā atvērtu datu bāzi ar attīstības perspektīvām nākotnē.

 

^

Projekta uzdevumi


 

^

Mērķauditorija


Sabiedrības grupa

Ko dos izveidotais materiāls?

Vispārizglītojošo skolu skolēni un profesionāli tehnisko skolu audzēkņi, kas interesējas par dabaszinātnēm

Materiāls radīs ieinteresētību par attiecīgo tēmu, dažādos mācību procesu, vizuālais materiāls atvieglos mācību vielas apgūšanu

Dabaszinātņu (dabas mācības, bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas un vides zinātnes) skolotāji

Teorētiskais un vizuālais mācību materiāls padarīs vieglāku un interesantāku skolotāja darbu, ļaus vairāk izmantot interaktīvās mācību metodes, kā arī apmācības rezultātā dos iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju, apgūstot multimediju iespējas

Augstāko mācību iestāžu studenti, kas specializējas bioloģijā, ģeogrāfijā un vides zinātnē un pārvaldībā

Sākotnēji materiāls paredzēts vispārizglītojošajām skolām, taču attīstot resurspunktu tālākā nākotnē, ir paredzēts to papildināt un attīstīt atbilstoši augstskolu līmenim, šobrīd tas varētu būt kā „tilts” starp skolu un augstskolu, veicinot skolu programmu un augstskolu programmu saskaņošanu. Materiāls sekmēs mācību darbu, ietaupīs laiku informācijas meklēšanā

Citas ieinteresētas personas (dabas aizsardzības entuziasti, vides žurnālisti u.c.), kam rūp Latvijas daba

Sagatavotais materiāls dos iespēju populārzinātniskā veidā paplašināt savas zināšanas par Latvijas dabu

Top!

 

^

Kad lapas būs gatavas


Resurspunkta «Latvijas daba» atvēršana notika 2002. gada janvārī. Bet tas nenozīmē, ka visi darbi šeit izbeidzās. Lapas tiek labotas un papildinātas pateicoties entuziastiem, kā arī dažādiem projektiem. Ievērojumu ieguldījumu šīs lapas, īpaši viesu grāmatas, attīstībā deva projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”.

 

^

Projekta finansējums


Šo lapu pamatizveidi finasiāli atbalstīja:

Resurspunkta «Latvijas daba» attīstība turpinās un tas notiek pateicoties:

^

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «apraksts.shtml» veidoja karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *