Indīgie augi

Indīgie augi

Indīgais velnarutks - Cicuta virosa L.

Plankumainais suņstobrs - Conium maculatum L.

Suņpētersīlis - Aethusa cynapium L.

Mugurenes - Polygonatum L.

Parastā zalktene - Daphne mezereum L.

Saules dievkrēsliņš - Euphorbia helioscopia L.

Zilā kurpīte - Aconitum napellus L.

Vārpainā krauklene - Actaea spicata L.

Četrlapu čūskoga - Paris quadrifolia L.

Latvāņi - Heracleum L.

Melnā driģene - Hyoscyamus niger L.

Parastais (dzeloņainais) velnābols - Datura stramonium L.

Bebrukārkliņš - Solanum dulcamara L.

Melnā naktene - Solanum nigrum L.

Parastā kreimene - Convallaria majalis L.

Rudens vēlziede - Colchicum autumnale L.

Parastā īve - Taxus baccata L.

Gundegas - Ranunculus L.

Eiropas segliņš - Euonymus europaea L.

Purva cūkausis - Calla palustris L.

Lielā strutene - Chelidonium majus L

Sarkanā uzpirkstīte - Digitalis purpurea L.

Aļģes

Literatūra

Uz sākumu

 


 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «saturs.shtml» veidoja E. Vimba, R. Birziņa
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2004.08.

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *