Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes

Purvi

Ligita Liepiņa un Anna Mežaka
Purvs
 
Sphagnum sp.
Foto: Ligita Liepiņa

Purvi aizņem 10% no Latvijas teritorijas. Visvairāk to ir Austrumlatvijas zemienē, Piejūras līdzenumā, Ziemeļvidzemes morēnu līdzenumā.

Latvijā ir 3 veidu purvi:

70% no purviem aizņem augstie purvi, kuri iedalās: Rietumu tipā - Kurzemes piejūras purvi, kuros dominē okeāniskas sugas Sphagnum tenellum, Sph. rubellum, bet purvu malās Myrica gale. Austrumu tips izplatīts pārējā republikas daļā.

Pēc nanoreljefa tie var būt vienkārši, vai veidot sugu kompleksus. Vidējais dziļums ir 3-8 m, bet maksimālais 12 m.

Purvu malās parasti vienlaidus paklāju veido Sphagnum magellanicum. Kurzemes pusē kopā ar Sph. papillosum. Bedrēs un nanoreljefa pazeminājumos Sph. angustifolium, kopā ar Polytrichum affine, Dicranum polysetum, Aulacomnium palustre, Pleurozium schreberi, retāk Dicranum affine. Purvu malās mēdz būt Sphagnum warnstorfii, Sph. russowii, retāk Polytrichum commune. Lielāko segumu purvos dod Sph. fuscum, mazāk Sph. magellanicum un ķērpji Pleurozium schreberi, Polytrichum affine, Aulacomnium palustre, Dicranum affine, kas gan ir reti sastopama suga.

Sugu sastāvs purvos vai to kompleksos gadu gaitā izmainās maz, neskatoties uz dažādiem vecumiem un atšķirīgiem struktūrelementiem – akači, bedres. Akačos parasti ir Sphagnum cuspidatum, kuram var būt piejauktas Sph. flexuosum un retā Sph. majus, Sphagnum rubellum un Sph. tenellum ir tipiski maziem un sekliem akačiem, vai to malām. Augsto purvu ezeros atrodamas Sphagnum cuspidatum, Warnstorfia fluitans, Warnstorfia exannulata. Ir atrodama arī Sph. magellanicum ūdens forma. Kūdras pH zemajos purvos ir 6,8-7,5.

Zemajos purvos konstatētas 57 sugas. 34 no tām ir plaši izplatītas. Edifikatorsugas ir Calliergonella cuspidata, Calliergon gigantheum, Warnstorfia Drepanocladus vernicosus, Plagiomnium rugicum, Sphagnum contortum, Sph. subsecundum, Sph. warnstorfii, Thuidium philibertii, Tomenthypnum nitens. Kopā ar Dicranum bonjeanii, Campylium stellatum, Bryum pseudotriquetrum, Climacium dendroides, Cratoneuron filicinum, Drepanocladus aduncus, Warnstorfia exannulata, W. Fluitans, Fissidens adiantoides, Sphagnum teres. Kurzenes zemie purvi ir kalcifili. Tajos dominējošās sugas ir Scorpidium scorpidioides, Drepanocladus intermedius, D. lycopodioides, Campylium stellatum, reizēm arī Ditrichum flexicaule, Drepanocladus sendtneri, uz ciņiem Myurella julacea un Tortella tortuosa.

Pārejas purvos, kuru ir maz, parasti uz ciņiem sastop augsto purvu sugs, bet ieplakās zemo purvu sugas – 43. Plaši izplatīti ir Sphagnum magellanicum, Sph. angustifolium, Polytrichum affine, Aulacomnium palustre, Calliergon giganteum, Calliergonella cuspidata, Bryum pseudotriquetrum, Dicranum bonjeanii, Drepanocladus aduncus, Warnstorfia fluitans.

Sfagnu sūnu augtenes

Sphagnum magellanicum - magelāna sfagns

[an error occurred while processing this directive]

Sphagnum rubellum - iesarkanais sfagns

[an error occurred while processing this directive]

Sphagnum fuscum - brūnais sfagns

[an error occurred while processing this directive]

Sphagnum cuspidatum - garsmailes sfagns

[an error occurred while processing this directive]

Sphagnum tenellum - smalkais sfagns

[an error occurred while processing this directive]

Sphagnum angustifolium - šaurlapu sfagns

[an error occurred while processing this directive]

Aulacomnium palustre - purva krokvācelīte

[an error occurred while processing this directive]

Polytrichum juniperinum - kadiķu dzegužlini

[an error occurred while processing this directive]
Lapas sagatavošanai izmantoti A.Āboliņas Briofloras etaloni.
Lapa sagatavota izmantojot Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstu

 

 

Sākumlapa Kopskats Latvijas ģeogrāfija Latvijas augiLatvijas augi Latvijas sēnes Latvijas dzīvniekiLatvijas dzīvnieki Biotopi Aizsardzība Vārdnīca Sugu saraksti Fotoalbums Domu doze Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes
Latvijas Dabas fonds Latvijas ezeri Latvijas putni Latvijas Dabas Sugu enciklopēdija Bioloģiskā daudzveidība Latvijā, Informācijas un sadarbības tīkls (CHM) Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Latvijas Malokologu biedrība Latvijas Botāniķu biedrība Sākumlapa Atsauksmēm un Jautājumiem
LDF Ezeri Putni Sugu
enciklopēdija
Bioloģiskā
daudzveidība
Piekrastes
biotopi
Malokologu
biedrība
Botānikas
biedrība
Sākums Raksti mums

Lappusi «purvi.shtml» veidoja Ligita Liepiņa un Anna Mežaka
sadarbībā ar karlo@lanet.lv 2014.08.20-14:58

* Dabas serveru kopa * LU Bioloģijas fakultāte * SF - Latvija * LVAF *