Guest Book

/

The owner of this web server is not responsible for any kind of a text published with this script

Show the latest records -> RSSRSS
Upcoming events -> RSSRSS
Show the groped records ->
Show the unanswered records ->


Kas ir sezonāla pārtika un kāpēc mums tā būtu jāēd?
29, 2008, 17:47Kristina
kariandrus at inbox.lv
:-:

  Konkurss „Zaļākā klase”

   1. kārta

  3. novembris – 30. novembris. Vēlākais atbilžu
  iesniegšanas laiks līdz š.g. 30. novembra pl. 17:00.

  Katrā kārtā katrai klasei jāatbild uz 5 jautājumiem un
  jāizpilda viens radošais uzdevums. Atbildes sūtīt uz
  e-pastu: zaiga.pulkstene@ldf.lv

  Radošais uzdevums visām klasēm

  „Kā mūsu klase dzīvo „zaļi”?”

  Ziņojiet
  par to ko jūsu klase dara, lai saudzētu apkārtējo vidi? Vai jūs un jūsu
  klasesbiedri cenšas ievērot „zaļo dzīvesveidu” ikdienā gan skolā, gan
  mājās – kā tas izpaužas? Vai iesaistiet un pamāciet arī citus skolēnus
  vai savus vecākus? Papildiniet savu stāstu ar ilustrējošām fotogrāfijām!

  Jautājumi klašu grupām:

  1.–4. klašu grupa

  1. Kādā krāsā Latvijā ir konteineris papīra atkritumiem?

  Atbilde Latvijā atkritumu konteineris papīram ir zilā krāsā.

  2. Kāpēc daļa putnu aizlido uz siltajām zemēm, taču daļa pa ziemu
  paliek uz vietas pie mums?

  Atbilde Jau
  rudenī, sākoties aukstam laikam, daudziem putniem, īpaši kukaiņēdājiem,
  ir arvien grūtāk atrast barību. Ziemā tās var nebūt vispār. Pie tam
  aukstumā ir jāpatērē krietni vairāk barības, lai sasildītos un
  izdzīvotu. Tāpēc gājputni aizlido un pavada ziemu vietās, kur ir
  pietiekami silts un pietiek barības

  3. Kas ir apaļlapu rasene, un kur tā sastopama?

  Atbilde Apaļlapu rasene ir viens no nedaudzajiem Latvijas
  kukaiņēdājiem augiem, dzīvo augstajos jeb sūnu purvos.

  4. Kā sauc Latvijas nacionālo putnu, kur tas dzīvo un no kā pārtiek?

  Atbilde
  Latvijas nacionālais putns ir baltā cielava, uzturas galvenokārt
  apdzīvotu vietu tuvumā, gan laukos, gan pilsētā, un pie ūdenstilpnēm.
  Tā ēd kukaiņus, to kāpurus, gliemežus.

  5. Kāpēc ir svarīgi saudzēt dabu?

  Atbilde
  Cilvēks ir dzīvās pasaules sastāvdaļa, tāpēc daba ir cilvēka
  eksistences pamats. Tā nodrošina mūs ar tīru ūdeni, gaisu un pārtiku.
  Dabā mēs varam smelties iedvesmu, atpūsties no pilsētas kņadas.

  5.–8. klašu grupa

  1. Kas ir dabas daudzveidība un kāpēc tā jāsaudzē?

  Atbilde
  Dabas daudzveidība ir visu dzīvo būtņu - augu, dzīvnieku, sēņu un
  mikroorganismu daudzveidība uz Zemes. To veido arī šo dzīvības formu
  sabiedrības un biotopi, kur tie dzīvo. Bioloģiskā daudzveidība nozīmē
  dzīvo organismu formu dažādību visās vidēs, tai skaitā sauszemes, jūras
  un citās ūdens ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos, kuru
  sastāvdaļas ir; tā ietver daudzveidību sugas ietvaros, starp sugām un
  starp ekosistēmām. Bioloģiskā daudzveidība nav visu ekosistēmu, sugu un
  ģenētiskā materiāla summa. Tā ir to dažādība. Daba tiecas pēc līdzsvara
  un katrai sugai dabā ir sava vieta un funkcijas. Ja kāda no sugām
  izzūd, tad līdzsvars tiek izjaukts, un tas nozīmē, ka tiek apdraudētas
  arī citas sugas. Piemēram, ja izzūd bites, augi netiks apputeksnēti –
  tie nedos sēklas un ražu.

  2. Kurā pilsētā atrodas Baltijas valstīs vienīgo PET pudeļu
  pārstrādātāju jaunā ražotne?

  Atbilde Baltijas valstīs vienīgo PET pudeļu pārstrādātāju AS
  PET Baltija jaunā ražotne atrodas Jelgavā.

  3. Kas ir ekoskola un kā par tādu iespējams kļūt?

  Atbilde
  Ekoskolas ir videi draudzīgas skolas. Ekoskolā aptver daudzas vides
  aizsardzības un vides izglītības jomas. Galvenās tēmas ir atkritumi –
  to daudzuma samazināšana un dalīta vākšana –, ūdens, elektroenerģijas
  un siltuma taupīšana. Ekoskolas strādā arī pie skolas apkārtējās vides,
  transporta, veselīga dzīvesveida un klimata pārmaiņu tēmas, izzina mežu
  un atzīmē vides iezīmju dienas. Skola katru gadu izvēlas vienu no šīm
  tēmām, veltot tai īpašu vērību un cenšoties panākt uzlabojumus šajā
  jomā. Arī projektu nedēļas laikā skolēni strādā galvenokārt pie šīs
  tēmas. Liela vērība tiek veltīta šo tēmu integrācijai mācību saturā –
  šeit izšķirīga loma ir skolotāju iniciatīvai un apņēmībai pašiem
  iedziļināties vides jautājumos.

  Mācību gada sākumā tiek
  izveidota vai atjaunota skolas Ekopadome, kurai skolēni paši izvirza
  savus pārstāvjus. Septembrī un oktobrī Ekopadomei ir jānovērtē skolas
  vide, analizējot gan skolas resursu patēriņu, atkritumu ražošanu un to
  dalītu vākšanu, gan skolas apkārtni, pēc iespējas iesaistot šajā darbā
  gan skolas saimnieku, gan arī atbilstošās nozares speciālistus.
  Pamatojoties uz skolas vides novērtējumu, Ekopadome sagatavo darbības
  plānu mācību gadam, kuru apspriež arī visās klasēs. Tāpat Ekopadome
  aptaujā skolēnus un vienojas par skolas vides kodeksu. Mācību gada
  laikā Ekopadome turpina sanākt uz sēdēm, novērtējot darbības plāna
  izpildi un vienojoties par darāmajiem darbiem un nepieciešamajām
  izmaiņām. Būtisks uzdevums ir iesaistīt pēc iespējas plašu sabiedrību
  eko-skolas aktivitātēs.

  Skolas padarīto darbu mācību gada
  beigās izvērtē eko-skolas žūrija, kuras sastāvā ietilpst vairāku valsts
  un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Atkarībā no sekmēm skola var
  saņemt Latvijas ekoskolas nosaukumu un sertifikātu vai arī Zaļo karogu
  un starptautiskās ekoskolas vārdu. Šīs balvas skolai katru gadu ir
  jānopelna no jauna.

  4. Kas ir invazīvās sugas? Miniet vismaz piecus piemērus Latvijā.

  Atbilde
  Invazīvās sugas ir svešās augu un dzīvnieku sugas, kas atnākušas
  (ievestas) un spēj izdzīvot jaunās teritorijās ārpus savas dabiskās
  dzīves vietas un kas ir iekļāvušās jaunajās ekosistēmās un rada draudus
  šo ekosistēmu vietējiem organismiem. Piemēri Latvijā - jūras krauklis
  (kormorāns), jenotsuns, Amerikas ūdele, Sosnovska latvānis, ošlapu
  kļava, kartupeļu lapgrauzis, utt.

  5. Cik kilogramus papīra kopš
  septembra viena mēneša laikā ietaupīja pirmā Swedbank „Zaļā filiāle”
  apdomīgāk rīkojoties ar papīru un pārejot uz vieglāka papīra
  izmantošanu (no 80g/m² uz 75g/m²)?

  Atbilde Pirmā Swedbank
  „Zaļā filiāle” apdomīgi rīkojoties ar papīru un pārejot uz vieglāka
  papīra izmantošanu (no 80g/m² uz 75g/m²) viena mēneša laikā ietaupīja
  20 kg papīra.

  9.–12. klašu grupa

  1. Cik Natura 2000 teritoriju nāktos šķērsot, ejot kājām gar
  Latvijas jūras piekrasti no Ainažiem līdz Nidai?

  Atbilde Ejot kājām gar Latvijas jūras piekrasti no Ainažiem
  līdz Nidai nāktos šķērsot 14 Natura 2000
  teritoriju. Tās ir – dabas parks „Pape”, dabas parks „Bernāti”, dabas
  liegums „Ziemupe”, dabas liegums „Užava”, dabas liegums  „Ovīši”,
  nacionālais parks „Slītere”, dabas liegums „Ģipka”, dabas parks
  „Engure”, dabas liegums „Plieņciema kāpa”, nacionālais parks „Ķemeri”,
  dabas parks „Ragakāpa”, dabas parks „Piejūra”, dabas liegums „Vidzemes
  akmeņainā jūrmala”, dabas liegums „Randu pļavas”. Natura 2000 ir
  Eiropas Savienības dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto
  aizsargājamo teritoriju tīkls.

  2. Latvijas teritorija ir sadalīta vairākos atkritumu
  apsaimniekošanas reģionos. Kurā no tiem ietilpst tava skola?

  Atbilde
  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģioni Latvijā ir šādi: Rīgas SAA
  reģions, Ziemeļvidzemes SAA reģions, Liepājas SAA reģions, Ventspils
  SAA reģions, Austrumlatgales SAA reģions, Dienvidlatgales SAA reģions,
  Malienas SAA reģions, Piejūras SAA reģions, Viduskurzemes SAA reģions,
  Vidusdaugavas SAA reģions, Zemgales SAA reģions.

  3. Kas ir sezonāla pārtika un kāpēc mums tā būtu jāēd?

  Atbilde
  Sezonālā pārtika ir pārtika, kas nogatavojas dabiskos apstākļos
  noteiktā gadalaikā. Katrai valstij sezonālā pārtika atšķīrās atkarībā
  no klimata un citiem apstākļiem. Latvijā tāda, piemēram, būtu – zemenes
  vasarā, burkāni rudenī, rabarberi pavasarī. Lietojot uzturā sezonālu
  pārtiku, tiek mazāk kaitēts videi, jo tās audzēšanai un uzglabāšanai
  tiek patērēti mazāk resursi. Pie tam tā ir arī veselīgāka.

  4.
  Anniņa kopā ar ģimeni devās ceļojumā uz siltajām zemēm ar nolūku
  atpūsties nirstot zem ūdens. Viņa ļoti vēlējās no ceļojuma paņemt līdzi
  kādu suvenīru, tāpēc mājup devās ar zilajiem koraļļiem somā. Lidostā
  Anniņai pārbaudīja bagāžu un zilos koraļļus atņēma, lai nosūtītu uz
  ekspertīzi. Pēc kāda laika tika sastādīts administratīvā pārkāpuma
  protokols par muitošanai pakļauto vērtību ievešanu Latvijas Republikas
  muitas teritorijā, apejot muitas kontroli vai noslēpjot šīs vērtības.
  Ko Anniņa izdarīja nepareizi? Kas viņai bija jādara, lai koraļļi
  netiktu atņemti un netiktu sastādīts administratīvā pārkāpuma
  protokols?

  Atbilde Zilie koraļļi ir CITES
  aizsargājamais dzīvnieks. CITES (the Convention on International Trade
  in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ir Vašingtonas
  konvencija, kas regulē tirdzniecību ar retām un aizsargājamām augu un
  dzīvnieku sugām. Lai ievestu vai izvestu no valsts CITES aizsargātos
  dzīvniekus, augus, vai to izstrādājumus, ceļotājam ir jāsaņem
  attiecīgās valsts CITES uzraudzības iestādes izsniegta atļauja. Šī
  atļauja kopā ar priekšmetiem muitas kontroles punktā jāuzrāda muitas
  amatpersonai. Latvijā atbildīgā uzraudzības iestāde, kas izsniedz
  atļaujas aizsargāto dzīvnieku vai no tiem izgatavoto priekšmetu
  ievešanai vai izvešanai, ir Vides ministrijas Dabas aizsardzības
  pārvalde.

  5. Nosauciet piecus Latvijā reģistrētus uzņēmumus, kas ražo preces
  no otrreizēji pārstrādātiem izejmateriāliem.

  Atbilde Šādi uzņēmumi Latvijā ir, piemēram:

  Līgatnes papīrfabrika – izstrādājumi no makulatūras;

  SIA „VLT”- olu iepakojums no makulatūras;

  SIA „Vekover” – ekovate no makulatūras;

  Liepājas
  Metalurgs – no metāllūžņiem ražo stieņus māju celtniecībai, tiltiem,
  pamatiem. Lējumi – zvani, enkuri – no tērauda un čuguna metāllūžņiem;
   

  Poliurs - cauruļvadu apvalki, plastmasas stabiņus autoceļu apmaļu
  marķēšanai – no pvc, polietilēna, pp;

  Politempo - ražo no polietilēna tehniskās mucas alum, degvielai,
  dažādas kanniņas;

  Partneri.lv – ražo bruģa ķieģeļus no polimēru atkritumiem.

  20, 2009, 14:29Zirneklītis
  http://www.ldf.lv/pub/?doc_id=29073
[Your answers and comments can be added here]

Show the latest records -> RSSRSS
Upcoming events -> RSSRSS
Show the groped records ->
Show the unanswered records ->

Previous records

[2020.05] [2020.04] [2019.10] [2019.04] [2019.03] [2018.12] [2016.11] [2016.05] [2016.04] [2016.02] [2015.12] [2015.10] [2015.09] [2015.08] [2015.07] [2015.05] [2015.04] [2015.03] [2015.01] [2014.12] [2014.11] [2014.10] [2014.09] [2014.08] [2014.07] [2014.06] [2014.05] [2014.04] [2014.03] [2014.02] [2014.01] [2013.12] [2013.11] [2013.10] [2013.09] [2013.08] [2013.07] [2013.06] [2013.05] [2013.04] [2013.03] [2013.02] [2013.01] [2012.12] [2012.11] [2012.10] [2012.09] [2012.08] [2012.07] [2012.06] [2012.05] [2012.04] [2012.03] [2012.02] [2012.01] [2011.12] [2011.11] [2011.10] [2011.09] [2011.08] [2011.07] [2011.06] [2011.05] [2011.04] [2011.03] [2011.02] [2011.01] [2010.12] [2010.11] [2010.10] [2010.09] [2010.08] [2010.07] [2010.06] [2010.05] [2010.04] [2010.03] [2010.02] [2010.01] [2009.12] [2009.11] [2009.10] [2009.09] [2009.08] [2009.07] [2009.06] [2009.05] [2009.04] [2009.03] [2009.02] [2009.01] [2008.12] [2008.11] [2008.10] [2008.09] [2008.08] [2008.07] [2008.06] [2008.05] [2008.04] [2008.03] [2008.02] [2008.01] [2007.12] [2007.11] [2007.10] [2007.09] [2007.08] [2007.07] [2007.06] [2007.05] [2007.04] [2007.03] [2007.02] [2007.01] [2006.12] [2006.11] [2006.10] [2006.09] [2006.08] [2006.07] [2006.06] [2006.05] [2006.04] [2006.03] [2006.02] [2006.01] [2005.12] [2005.11] [2005.10] [2005.09] [2005.08] [2005.07] [2005.06] [2005.05] [2005.04] [2005.03] [2005.02] [2005.01] [2004.12] [2004.11] [2004.10] [2004.07] [2004.06] [2004.05] [2004.04] [2004.03] [2004.02] [2004.01] [2003.12] [2003.10] [2003.06] [2003.05] [2003.04] [2003.03] [2003.02] [2003.01] [2002.10] [2002.04] [2001.05]

/Y

Powered by perl based Guest Book 8.01.00.beta [(C) 2015.10.19 12:46 karlo at lanet.lv ]

------------------------------ Have a nice day! ;-) ------------------------------