Guest Book

/

The owner of this web server is not responsible for any kind of a text published with this script

Show the latest records -> RSSRSS
Upcoming events -> RSSRSS
Show the groped records ->
Show the unanswered records ->


Cik plata ir tauvas josla Gaujai vietās kur ir privātīpašumi?, vai drīkst izkāpt krastā un uzturēties tauvas joslā ja ir norāde Privātīpašums?
5, 2009, 14:41Kaspars
:-:

  Pasvītrojumi un izcēlumi mani:

  12.04.1995. likums «Zvejniecības likums» ("LV", 66 (349), 28.04.1995.) [spēkā ar 12.05.1995.] ar grozījumiem

  ..

  tauvas josla — sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem;

  ..

  9. pants. Tauvas josla

  (1) Ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām gar ūdeņu krastiem ir nosakāma tauvas josla. Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij.

  (2) Tauvas josla gar jūras piekrasti ir norobežojama ar speciālām zīmēm, zemes īpašumu plānos tā apzīmējama kā lietošanas tiesību ierobežojums.

  (3) Gar upēm un ezeriem tauvas josla nav jānorobežo ar speciālām zīmēm; zemes īpašumu plānos tā apzīmējama kā lietošanas tiesību ierobežojums.

  (4) Tauvas josla gar mākslīgi izbūvētiem kanāliem, hidrotehniskām būvēm un citām būvēm uz ūdens (mākslīgi izbūvēta tauvas josla) nosakāma saskaņā ar šo būvju plāniem. To uztur un apsaimnieko attiecīgie īpašnieki (lietotāji).

  (5) Piekrastes zemes īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo šis likums, citi likumi un normatīvie akti.

  (6) Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta:

  1. kājāmgājējiem;
  2. zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei;
  3. robežapsardzībai;
  4. vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai.

  (7) Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta:

  1. laivu un kuģu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas un kuģus, ja tie izmantoti, pildot dienesta pienākumus), to izkraušana un pagaidu uzglabāšana;
  2. laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts;
  3. zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības;
  4. ūdenstūristu apmetņu ierīkošana.

  (8) Šā panta sestajā un septītajā daļā minētās darbības drīkst veikt, ievērojot vides aizsardzības normas, bet pie robežas ūdenstilpēm — arī valsts robežas režīma prasības.

  (9) Dabiskās tauvas joslas platums ir:

  1. gar privāto ūdeņu krastiem — 4 metri;
  2. gar pārējo ūdeņu krastiem — 10 metru;
  3. gar jūras piekrasti — 20 metru.

  (10) Latvijas Zivju resursu aģentūra tauvas joslas platumu zvejas vajadzībām un Satiksmes ministrijas Jūrniecības departaments — kuģošanas vajadzībām var noteikt arī šaurāku vai platāku, tomēr tas nedrīkst pārsniegt 40 metrus.

  (11) Mākslīgi izbūvētās tauvas joslas platums tiek noteikts attiecīgās būves plānā.

  (12) Tauvas joslas platums tiek skaitīts:

  1. gar upju un ezeru lēzeniem krastiem — no normālās ūdenslīnijas;
  2. gar upju un ezeru kraujiem krastiem — no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze;
  3. jūras piekrastē — no tās vietas, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.

  (13) Piekrastes pilsētās vai biezi apdzīvotās vietās zvejošanai un kuģošanai (ja tāda tur atļauta) tauvas joslu lieto, ievērojot tādus pašus noteikumus kā neapdzīvotās vietās, bet, ja krastmalas apbūvētas ar ēkām tādā mērā, ka nav iespējams izmantot visu šā panta devītajā daļā noteikto platumu, gar ūdeņu krastu atstājama tik plata tauvas josla, lai nodrošinātu ērtu braukšanu pa krastu, ja nepieciešams, izvērtējot atsevišķi katru konkrēto apbūvi.

  (14) Atsevišķos gadījumos, kad pilsētās vai biezi apdzīvotās vietās izbūvē mākslīgās piekrastes, attiecīgo pašvaldību uzdevums ir ierīkot zvejas (ja tāda tur atļauta) un kuģošanas (ja tāda tur atļauta) vajadzībām ērti pieejamās vietās un piebraucamo ceļu tuvumā tauvas joslas vietā piemērota garuma un platuma piestātnes un uzturēt tās labā stāvoklī un lietošanai derīgas.

  (15) Ja dabiski mainās ūdenslīnija, atbilstoši jaunajai ūdenslīnijai mainās arī tauvas josla. Gadījumos, kad upes gultni groza ar mākslīgiem regulēšanas darbiem, ja nepieciešams, zemes gabali jaunām gultnēm un tauvas joslai atsavināmi uz vispārēja pamata saskaņā ar nekustamās mantas piespiedu atsavināšanas normām.

  (16) Šā panta noteikumi neattiecas uz ostas teritoriju, kuras robežas noteiktas saskaņā ar "Likuma par ostām" 3.pantu.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.1997., 17.02.2000., 18.10.2001., 19.06.2003., 30.09.2004. un 09.10.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

  ..

  5, 2009, 16:43Zirneklītis

  Jā tos likumus es varu izlasīt pats, bet kā zināms likumus var tulkot dažādi, vai varat konkrēti atbildēt vai varu izkāpt krastā vietā kur ir norāde privātīpašums konkrēti Gaujas upē?
  6, 2009, 9:28kaspars

  Ja vari, tad kāpēc nelasi? Vismaz pasvītroto un izcelto.
  6, 2009, 9:52Zirneklis

  Ja pareizi saprotu tad nevar?, bet ja piemēram braucot pa upi ar laivu paliek slikti kādam no mums, piemēram ar sirdi, vai to var atiecināt uz punktu 6.4 glābšanas darbu veikšanai? un piestāt krastā nepārkāpjot tos 4. metrus bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku?
  6, 2009, 11:05kaspars

  kas ir normāls ūdenslīmenis Daugavā?
  tas saistībā ar to, ka nevaru noteikt to lēzenajam krastam, jo Daugavā nav normāls ūdenlīmesnis, bet HESu regulēts līmenis.
  1, 2012, 9:31ineta

  Pilnīgi visās ūdenstecēs mainās ūdens līmenis, jautājums tik par biežumu un cēloņiem.

  Normāls varētu būt ~vidējais ūdens līmenis. Piemēram, Aizsargjoslu likumā 7. pantā ir teikts „(3) Aizsargjoslas platumu nosaka, ņemot vērā gada vidējo ūdens līmeni, bet, ja ir skaidri izteikts stāvs pamatkrasts, – no tā augšējās krants.
  ..
  (5) Visi aizsargjoslas noteikumi attiecināmi arī uz teritoriju starp ūdens līmeni un vietu, no kuras mēra aizsargjoslas platumu.”

  Noder arī izvilkums no 23.12.2003. MK noteikumi Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" ("LV", 183 (2948), 30.12.2003.) [stājas spēkā 31.12.2003.] ar grozījumiem [16.09.2005] un [30.10.2009]: „36.1. ūdens līmenis (metros) ūdenskrātuvē pie aizsprosta ūdensteces posmā augšpus hidrotehniskās būves aizsprosta (turpmāk — augšbjefs) absolūtās atzīmēs:
  36.1.1. pieļaujamais ūdens līmenis ūdenskrātuvē hidromezgla normālas ekspluatācijas apstākļos (turpmāk — normālais ūdens uzstādinājuma līmenis)”. Attiecīgi arī lejpus aizsprosta esošam ūdens līmenim vajadzētu būt saistītam ar „normāliem ekspluatācijas apstākļiem”.

  Jāsprauž mietiņš un jāveic līmeņa izmaiņas mērījumi.

  1, 2012, 13:53Zirneklītis
[Your answers and comments can be added here]

Show the latest records -> RSSRSS
Upcoming events -> RSSRSS
Show the groped records ->
Show the unanswered records ->

Previous records

[2020.05] [2020.04] [2019.10] [2019.04] [2019.03] [2018.12] [2016.11] [2016.05] [2016.04] [2016.02] [2015.12] [2015.10] [2015.09] [2015.08] [2015.07] [2015.05] [2015.04] [2015.03] [2015.01] [2014.12] [2014.11] [2014.10] [2014.09] [2014.08] [2014.07] [2014.06] [2014.05] [2014.04] [2014.03] [2014.02] [2014.01] [2013.12] [2013.11] [2013.10] [2013.09] [2013.08] [2013.07] [2013.06] [2013.05] [2013.04] [2013.03] [2013.02] [2013.01] [2012.12] [2012.11] [2012.10] [2012.09] [2012.08] [2012.07] [2012.06] [2012.05] [2012.04] [2012.03] [2012.02] [2012.01] [2011.12] [2011.11] [2011.10] [2011.09] [2011.08] [2011.07] [2011.06] [2011.05] [2011.04] [2011.03] [2011.02] [2011.01] [2010.12] [2010.11] [2010.10] [2010.09] [2010.08] [2010.07] [2010.06] [2010.05] [2010.04] [2010.03] [2010.02] [2010.01] [2009.12] [2009.11] [2009.10] [2009.09] [2009.08] [2009.07] [2009.06] [2009.05] [2009.04] [2009.03] [2009.02] [2009.01] [2008.12] [2008.11] [2008.10] [2008.09] [2008.08] [2008.07] [2008.06] [2008.05] [2008.04] [2008.03] [2008.02] [2008.01] [2007.12] [2007.11] [2007.10] [2007.09] [2007.08] [2007.07] [2007.06] [2007.05] [2007.04] [2007.03] [2007.02] [2007.01] [2006.12] [2006.11] [2006.10] [2006.09] [2006.08] [2006.07] [2006.06] [2006.05] [2006.04] [2006.03] [2006.02] [2006.01] [2005.12] [2005.11] [2005.10] [2005.09] [2005.08] [2005.07] [2005.06] [2005.05] [2005.04] [2005.03] [2005.02] [2005.01] [2004.12] [2004.11] [2004.10] [2004.07] [2004.06] [2004.05] [2004.04] [2004.03] [2004.02] [2004.01] [2003.12] [2003.10] [2003.06] [2003.05] [2003.04] [2003.03] [2003.02] [2003.01] [2002.10] [2002.04] [2001.05]

/Y

Powered by perl based Guest Book 8.01.00.beta [(C) 2015.10.19 12:46 karlo at lanet.lv ]

------------------------------ Have a nice day! ;-) ------------------------------