Paskaidrojumi lietotjiem
[..][.][img + txt]! shp pdf [7] Envirotech 姌S Latvija
Latvija1
Latvija2
Latvija3
Latvijas_mezi
natura2000_zvbr
novadi
pagasti
GIS_Latvija10.2-labots

Envirotech 姌S Latvija

Datub漘 ietverti 38 datu sl碞i, kam papildus pievienoti Latvij 10 bie毾 lietotie kar繠 t螶li. GIS Latvija 9.2 datu precizit漮e atbilst m蔦ogam 1:500 000 (1 cm kart atbilst 5km dab). Datub漘e pieejama ESRI shape failu form漮, ETRS 89 / TM Baltic 93 koordin漮u sist蔂.

Izveidot datu b漘e ir lieti謺s b漘es materi滎s da歍滵 organiz歊ij滵 un iest歍蔂, veidojot savas datu b漘es, k ar t滻 noform蔨ot kar繠 veid. Datu b漘e tiek regul漷i atjaunota, k ar papildin漮a ar jauniem tematiskiem sl碞iem, tai skait ar SIA Envirotech sadarb蟉as partneru veidotiem datiem (Valsts mea dienests, VAS Latvijas valsts mei, Valsts a駰ntra Latvijas Vides, 駰olo駧jas un meteorolo駧jas a駰ntra, LU 屇ZF). Datu b漘e veidota lieto簜nai ar komp滱ijas ESRI raot滵 datorprogramm滵. Atjauno簜na tiek veikta paral蔮i ar jaun毾o ArcGIS produktu versiju par歍闉anos tirg.


Attla autors: (C) SIA Envirotech

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Tabulas pamatkrsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinjumu grmata
Lapa veidota ar 竄Attlu albumu kopa罈 v.:6.05.13. [穢 2018.11.12./21:42 karlo at lanet.lv]
--------- Veiksm蘋gu dienu! ---------